zondag, 21. december 2008 - 11:50

Heerenveen wil nieuwe woonvisie

Heerenveen

De bevolkingsontwikkeling van Nederland zal de komende jaren fundamenteel veranderen. Dit is voor de gemeente Heerenveen aanleiding om een nieuwe Woonvisie 2025 te ontwikkelen. Met het vaststellen van een startnotitie wil het college van burgemeester en wethouders komend jaar de nieuwe visie verder uitwerken. Zij willen daarbij verder gaan dan de discussie over het aantal woningen. 'Hoewel de vraag misschien minder hoog zal zijn dan we gewend zijn geraakt, vraag zal er genoeg blijven.'

Want, zo schrijven burgemeester en wethouders, door een combinatie van gezinsverdunning, de sterke ruimtelijk-economische positie, het positieve migratiesaldo en een verdere vraag naar kwalitatief goede woningen zal er in Heerenveen genoeg te bouwen blijven. Wat nog veel meer om een fundamentele herbezinning vraagt, is niet de omvang maar de aard van de toekomstige vraag naar wonen.

In de startnotitie wordt ingegaan op het verschijnsel van krimp van de bevolking. Daar zal Heerenveen de komende jaren niet mee te maken krijgen. Wel zal de groei van de bevolking (die boven het nationaal gemiddeld ligt) geleidelijk afvlakken. Daarom zal de prognose van het aantal te bouwen woningen naar beneden moeten worden bijgesteld. Hierover maakt de gemeente ook met de provincie afspraken.

Heerenveen zal rekening moeten houden met demografische veranderingen: meer ouderen, minder jongeren, hogere sterftecijfers en lagere geboortecijfers. Uiteindelijk leiden deze ontwikkelingen tot een fundamenteel andere woningmarkt: een markt waarop de klanten steeds meer zullen bepalen wat er waar wordt gebouwd, in plaats van dat ze hun wensen aan moeten passen aan de realiteit van een te beperkt aanbod. Van wonen als standaardproduct zal steeds minder sprake zijn, voor individuele woonwensen komt des te meer ruimte.

Heerenveen wil daarop vroegtijdig inspelen en daarmee onderscheidend zijn. Dit doet de gemeente door de ambitie uit te spreken meer en meer verschillende woonmilieus aan te gaan bieden en door ruimte voor experimenten met andere vormen van wonen te bieden. Voorbeeld hiervan is collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij toekomstige bewoners samen hun huizen ontwerpen en laten bouwen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om landelijk wonen, midden in het landschap en dichtbij natuur. Een andere trend waarmee in de nieuwe woonvisie van Heerenveen rekening zal worden gehouden, is het verschijnsel dat, bij een toenemende keuzevrijheid en onvoldoende aantrekkelijk aanbod, meer mensen zullen besluiten om niet te verhuizen als er geen precies passend aanbod is en er dus niet echt een verbetering valt te maken.
Provincie:
Tag(s):