maandag, 25. februari 2008 - 13:34

Herinvoering schoolzwemmen Winterswijk

Winterswijk

Het schoolzwemmen in Winterswijk wordt opnieuw ingevoerd.Dat heeft het college van burgemeester en wethouders na overleg met de scholen en met zwembad Jaspers besloten. Dit betekent dat met ingang van het schooljaar 2008-2009 alle leerlingen van de groepen 5 en 6 van de basisscholen weer gaan zwemmen. Het gaat om de basisscholen voor het primair en speciaal onderwijs.

In 2004 besloot de toenmalige gemeenteraad in het kader van bezuinigingen het schoolzwemmen voor het primair onderwijs niet meer te financieren. Een jaar later besloot de raad om dit ook voor het speciaal onderwijs te doen.Tegen deze besluiten kwamen felle reacties, protesten en handtekeningenacties vanuit de Winterswijkse bevolking. Zo werden in 2006 drieduizend handtekeningen aan burgemeester Thijs van Beem overhandigd, met als doel om het schoolzwemmen weer ingevoerd te krijgen.

Eind 2006 gaf de nieuwe gemeenteraad het college opdracht om herinvoering van het schoolzwemmen op de basisscholen opnieuw te onderzoeken. Vanaf dat moment hebben vele gesprekken plaatsgevonden tussen de schooldirecties, zwembad Jaspers en de gemeente. Besloten is dat de kinderen in de groepen 5 en 6 met ingang van komend schoolseizoen een keer per drie weken 45 minuten gaan zwemmen, in plaats van (zoals voorheen) een keer in de twee weken 30 minuten. Het accent van het schoolzwemmen komt te liggen op het onderhouden van de zwemvaardigheid van de kinderen. Dit omdat tegenwoordig de meeste kinderen uiterlijk in groep 4 al over een zwemdiploma beschikken.

Voor kinderen die aan het begin van groep 5 nog niet met zwemlessen zijn begonnen, wordt een speciale regeling getroffen. Het gaat vaak om kinderen van wie de ouders niet in staat zijn om particuliere zwemlessen te betalen. Scholen krijgen de mogelijkheid om hen voor te dragen bij de gemeente Winterswijk voor het volgen van gratis zwemlessen. De gemeente bepaalt op grond van een inkomens- en vermogenstoets welke kinderen daarvoor in aanmerking komen.

De leerlingen van De Korenburg hebben een speciale positie als het gaat om het schoolzwemmen. De leerlingen van deze school hebben op motorisch gebied extra zorg nodig. Schoolzwemmen is voor deze leerlingen een belangrijk onderdeel van het bewegingsonderwijs. Het gaat hierbij niet primair om het behalen van een zwemdiploma, ofschoon dit wel wordt meegenomen. De leerlingen van De Korenburg zijn in 2007 al opnieuw begonnen met schoolzwemmen. Dit wordt dus gecontinueerd.

De gemeente blijft ook zorgen voor het busvervoer van kinderen naar gymlokalen en naar zwembad Jaspers. Wel is afgesproken dat hiervoor (naast een budget voor het vervoer van de kinderen van De Korenburg) jaarlijks maximaal 74.000 euro beschikbaar blijft (het huidige vervoersbudget) en dat in onderling overleg gezocht zal worden naar een zo efficiënt mogelijk vervoersschema waarbij het rooster van zwembad Jaspers leidend is.

De nota ‘Herinvoering schoolzwemmen’ wordt in de commissievergadering Burger en Samenleving van 13 maart 2008 besproken. De raad neemt daarop vervolgens op 27 maart een definitief besluit.
Provincie:
Tag(s):