donderdag, 10. juli 2008 - 22:12

Herstelplan downburstschade Hoogeveen klaar

Hoogeveen

Het herstelplan voor de schade aan de bomen door de downburst van 14 juni vorig jaar in en rond Hoogeveen is klaar, het duurt ongeveer twintig jaar om alle schade te herstellen. Het plan beloopt vooralsnog een periode van tien jaar. Daarna wordt bekeken of het nodig of wenselijk is om door te gaan met het herstelplan. Over vijf jaar is er een tussentijdse evaluatie en wordt het herstelplan bijgesteld als dat nodig is.

Ieder jaar wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Daarin wordt bepaald welke bomen waar geplant worden. In de uitvoeringsplannen wordt rekening gehouden met de verschillende burgerinitiatieven, die na de downburst zijn ontstaan. Vervolgens worden initiatiefnemers geïnformeerd. Bij de vervanging van bomen wordt op de gebruikelijk manier met omwonenden overlegd. De uitvoeringsplannen worden in het aansluitende plantseizoen uitgevoerd.

Het college vindt het belangrijk om de schade te herstellen omdat bomen een belangrijke ruimtelijke functie hebben in het stedelijk gebied. Ook zijn bomen in het stedelijk gebied van belang voor het milieu omdat ze luchtvervuiling verminderen door het uitfilteren van onder meer fijn stof en stikstofoxyde. Bovendien hebben bomen een emotionele waarde. Veel mensen voelen zich verbonden met groen, in het bijzonder de bomen. Ze beschouwen de boom in hun straat als onderdeel van hun leefmilieu. Verschillende inzamelacties getuigen daarvan, zoals de actie van de stichting Hoogeveen Weer Groen, aldus het college van B&W. “Dit toont de verbondenheid van de Hoogeveners met het groen�, zegt wethouder Betty Poutsma.

Herstel van de stormschade gebeurt op twee manieren. Zo’n drieduizend bomen krijgen extra onderhoud. Dat zijn bomen die de moeite waard zijn te behouden en bij extra onderhoud een redelijke kans hebben om te herstellen. Daarnaast worden elfhonderd bomen vervangen door nieuwe. Daar gaat het meeste geld in zitten.

Het college vindt het belangrijk dat de schade in de hoofdstructuur wordt hersteld, want dat is toch het ‘geraamte’ (casco) van het belangrijkste groen in Hoogeveen. De ‘gaten’ in die structuur moeten worden opgevuld. Zeker moet niet voorbij worden gegaan aan de bomen die niet tot de hoofdstructuur behoren. Dat zijn bijvoorbeeld bomen in woonstraten en op bedrijventerreinen. In woonstraten gaat het om bomen die belangrijk zijn voor de sfeer en aankleding. Voor de bedrijventerrein speelt dit minder.

Een aantal gebieden wordt in eerste instantie uitgesloten van het herstelplan. Dat zijn gebieden waarvoor ontwikkelingsplannen in studie, voorbereiding of uitvoering zijn. Voorbeelden zijn delen van het stadscentrum, bedrijventerrein De Wieken, het stationsgebied, sportpark Bentinckspark en de wijk Krakeel. In die plannen wordt het groen meegenomen.

Geprobeerd wordt park Dwingeland bij voorrang aan te pakken. In principe wordt gewacht op uitvoering van de stedebouwkundige plannen rond het park, maar als het nodig is worden vooruitlopend hierop extra maatregelen genomen.

Na de storm van 14 juni 2007 heeft het bureau Boom-KCB de schade geïnventariseerd. Vervanging van bomen kost verreweg het meeste: ruim anderhalf miljoen euro. Voor extra onderhoud om bomen te behouden moet 175.000 euro worden neergeteld.

Het college kiest voor een periode van twintig jaar om het herstelplan uit te voeren. Dat is financieel gemakkelijker te behappen. Bovendien is het onmogelijk om alle bomen in een jaar te vervangen. Kiezen voor twintig jaar betekent dat een deel van de vervanging kan worden ingepast in de uitvoering van stedenbouwkundige plannen. Dat is goedkoper. Ook zal door een lange periode een aantal bomen niet meer vervangen hoeven te worden omdat resterende bomen in de directe omgeving zodanig volwassen zijn geworden dat vervanging overbodig is geworden.
Provincie:
Tag(s):