donderdag, 6. maart 2008 - 10:11

Hoger verzuim onder leerlingen in Weert

Weert

In het schooljaar 2006/2007 zijn er in Weert meer leerlingen dan in het schooljaar daarvoor gemeld die spijbelden of zelfs niet meer naar school gingen. Dat blijkt uit het jaarverslag Leerplicht van de gemeente Weert. Het aantal leerlingen dat voortijdig de school heeft verlaten is echter afgenomen, zo staat in het verslag.

Gedurende het schooljaar 2006/2007 zijn in totaal 169 officieel ingekomen meldingen behandeld van ongeoorloofd schoolverzuim en verzoeken tot vrijstelling, verlof en ontheffing/dispensatie van de leerplicht. Van die meldingen hadden er 149 betrekking op ongeoorloofd schoolverzuim. Dat zijn er 10 meer dan in het schooljaar daarvoor.

De Weerter scholen blijken steeds vaker schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De acties die de leerplichtambtenaar onderneemt lopen uiteen van een indringend gesprek tot het opmaken van een proces verbaal. Opvallend is dat er in het afgelopen schooljaar meer doorverwijzingen naar (jeugd)hulpverlenende instanties hebben plaatsgevonden. Ook werden er schriftelijke waarschuwingen uitgegeven en zijn er processen verbaal opgemaakt. Van alle meldingen zijn er 111 op die manier afgehandeld; in vergelijking het schooljaar 2005-2006 werden 77 meldingen zo afgehandeld. Het jaarverslag meldt dat hiermee een signaal wordt afgegeven dat de aard van de problematiek op scholen verandert.

Het jaarverslag besteedt ook aandacht aan voortijdige schoolverlaters. In het afgelopen schooljaar kende de regio Weert 224 voortijdige schoolverlaters; jongeren tot 23 jaar, die geen school volgen en die geen zgn. ‘startkwalificatie’ hebben. Een aantal dat aanmerkelijk minder is dan voorheen. Dit is mede te danken aan het feit dat de leerplichtambtenaar deelneemt in de zorgadviesteams; een overleg op scholen van voortgezet onderwijs dat probeert te voorkomen dat jongeren uitvallen of verzuimen.

Daarnaast is men in het afgelopen schooljaar voor het eerst aan de gang gegaan met het ‘preventieproject vmbo-mbo’. In samenwerking met de vmbo-scholen in de regio Weert en de leerplichtambtenaar zijn alle vmbo-eindexamenkandidaten benaderd met de vraag of men zich al had aangemeld bij een vervolgopleiding, of men al was aangenomen en of er eventueel al een leerwerkplek was. Tijdens de zomermaanden zijn 43 jongeren begeleid naar een nieuwe leer-/werkplek.

Van de 480 eindejaars vmbo-ers hebben er uiteindelijk 475 jongeren weer een plek op school gevonden. Tot slot meldt het jaarverslag dat de nieuwe voorziening Opmaat ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de opvang en begeleiden van schoolverlaters. 41 jongeren zijn op die manier begeleid naar veelal een nieuwe school.
Provincie:
Tag(s):