zaterdag, 23. februari 2008 - 18:18

Huisvestingsplan onderwijs 2008-2017

Lelystad

In 2008 investeert Lelystad opnieuw ruim tien miljoen euro in de scholen. In het integraal huisvestingsplan onderwijs legt het college dit aan de gemeenteraad voor. De plannen voor onderwijshuisvesting worden jaarlijks vastgesteld. Met de nieuwbouw van de Zevenster en van een semi-permanente dislocatie voor de Meander worden belangrijke stappen gezet in 2008. Het afronden van de vervangende nieuwbouw van scholen de Rede, Anger en HermanBekius in Noord Lelystad is eveneens een belangrijke mijlpaal. Het huisvestingsplan zet verder in op het mogelijk maken van voorzieningen die passen bij het praktijkonderwijs.

Nieuwbouw voor zmlk-school "De Zevenster"

De nieuwbouw van de school voor ZMLK "De Zevenster" is ter vervanging van de huidige gebouwen op de Kamp en in de Volkerakstraat. De twee afdelingen van deze school (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)) waren beide te klein geworden, mede door aanpassing van de groepsgrootte en vanwege het feit dat nu ook plaats moet worden geboden voor een groep meervoudig gehandicapte kinderen. De nieuwbouw van een semi-permanente dislocatie van de obs "De Meander" en een gymnastieklokaal in Landerijen-oost, is een oplossing voor het al enige jaren durende capaciteitsprobleem van de scholen Meander, Driesprong (pc) en Lispeltuut (rk). De huidige noodlokalen gaan dan weg bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2008/2009.

De nieuwbouw van de school voor ZMOK "Anger/Rede" en de "Herman Bekiusschool" op de locatie ten noorden van "het Kofschip" wordt in 2008 afgerond. De vervangende nieuwbouw in uitvoering is in dit Integraal huisvestingsplan opgenomen. Daarbij hoort ook het geld, nodig om te komen tot verhuizing van scholen, een goed "hergebruik" inclusief aanpassing van bestaande gebouwen en terreinen, en slopen van noodlokalen. Voor het praktijkonderwijs is ook geld beschikbaar. Dat geld is voor de inrichting met een wasserette van de dependance van school de Steiger aan de Vaartweg.
Voor de Anger gaat het om de huur van een praktijkruimte. Hiermee wordt aangehaakt bij een toenemende behoefte aan "leer-werkplaatsen" voor bepaalde groepen leerlingen.

Integraal huisvestingsplan voor onderwijs
Wettelijk heeft de gemeente de taak te zorgen voor voldoende en “adequate� huisvesting voor de scholen op haar grondgebied. Het Integraal huisvestingsplan Capaciteit is het belangrijkste instrument om deze taak ook daadwerkelijk uit te voeren. Het IHP Capaciteit wordt jaarlijks vastgesteld, om te kunnen bepalen welke huisvestingsvoorzieningen moeten worden getroffen of gewenst zijn ten behoeve van de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, dan wel de regionale expertisecentra (speciaal onderwijs).
Het IHP Capaciteit 2008-2017 is met de betrokken scholen besproken op een vergadering van het Lokaal Onderwijsberaad (LOB). Alle schoolbesturen hebben aangegeven met het plan in te stemmen.

De Raad bespreekt het IHP nog. Pas na behandeling in de raad worden de plannen uitgevoerd en krijgen de scholen geld.
Provincie:
Tag(s):