maandag, 18. februari 2008 - 10:40

Informatieavond over beheerplan Kop van Schouwen

Kop van Schouwen

De Provincie Zeeland start met het opstellen van het beheerplan
voor de Kop van Schouwen, in het kader van Natura 2000. Op 27
februari aanstaande wordt een informatieavond gehouden over
het plan.De informatieavond vindt plaats in het dorpshuis 'De Schutse' in Burgh-Haamstede, Julianastraat 22, vanaf 19.30 uur.

Aan de hand van enkele presentaties wordt de werkwijze van het
opstellen van het beheerplan toegelicht. De provincie, natuurbeheerders en een gebruiker van het gebied zullen spreken over de natuur en de relatie met recreatie in het gebied. Aansluitend is er een informatiemarkt, waar iedereen vragen kan stellen.

De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor het opstellen van de
beheerplannen voor zeven van de Natura 2000-gebieden in Zeeland:
Kop van Schouwen, Manteling van Walcheren, Yerseke en Kapelse
Moer, Groote Gat, Canisvliet, Vogelkreek, 't Zwin en Kievittepolder. Nu
is de Kop van Schouwen aan de beurt. In totaal heeft Nederland 162
gebieden als Natura 2000-gebieden aangewezen of aangemeld bij de
Europese Unie. Dit zijn de Europese Vogelrichtlijn- en/of Habitat-richtlijngebieden die zich op Nederlands grondgebied bevinden.

Voor ieder gebied dient binnen drie jaar na aanwijzing een beheerplan
te worden opgesteld. De Provincie Zeeland wil de beheerplannen zo
spoedig mogelijk gereed hebben, om snel duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden binnen een Natura 2000-gebied. De beheer-plannen geven op hoofdlijnen aan welke (beheers)maatregelen genomen dienen te worden, om te zorgen dat de natuurwaarden van de gebieden op orde komen en beschermd worden. Maar bijvoorbeeld ook voor welke activiteiten of bestaand gebruik in en rond het gebied toekomstig geen vergunning meer nodig is, op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

De beheerplannen worden opgesteld door de Provincie en het Rijk, na
overleg met de besturen van waterschappen en gemeenten, eigenaren,
beheerders, belangen(organisaties) en andere gebruikers. Naast de
natuurdoelen en de economische afwegingen, hoort het afwegen van
de belangen van betrokkenen ook bij het bestuurlijke proces voor hetopstellen van de plannen.

Maatschappelijke belangenorganisaties geven hun input via een klankbordgroep. Gebruikers en geïnteresseerden kunnen hun mening uiten tijdens de informatieavond op 27 februari. Naar verwachting zal eind 2008 een ontwerpversie klaar zijn waarop men kan inspreken.

Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt, wordt het beheerplan door Gedeputeerde Staten en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Meer informatie over het beheerplan Kop van Schouwen en de informatieavond is te vinden op
www.zeeland.nl/natura2000
Provincie:
Tag(s):