dinsdag, 28. oktober 2008 - 11:08

Intentieverklaring A6 getekend door Rijk, Provincie en gemeente Almere

Almere

Het Rijk en de gemeente Almere hebben een akkoord bereikt over inpassing van de A6.

Vanuit de overtuiging dat de verdubbelde A6 de stad kan versterken en verbinden - mits de snelweg op een juiste manier wordt ingepast - diende de gemeente Almere in mei van dit jaar een inspraakreactie in. De afgelopen maanden is onderhandeld over deze inspraakreactie; gisteren werd het resultaat van deze onderhandelingen gepresenteerd.

Wethouder Adri Duivesteijn (Gemeente Almere), gedeputeerde Andries Greiner en de ministers Camiel Eurlings (V&W) en Jacqueline Cramer (VROM) tekenden een intentieverklaring, waarin is vastgelegd dat een groot deel van de Almeerse voorstellen wordt overgenomen. Almere is positief over het akkoord. Wethouder Adri Duivesteijn: “Deze verklaring is een belangrijke stap richting een optimale inpassing.�

Het voorakkoord dat gisteren - tijdens het congres Randstad Urgent - is getekend, heeft met name betrekking op het Kromslootpark, de Weerwaterzone, de Hollandse Brug en de verschillende dwarsverbindingen. Dit voorakkoord vormt de basis voor een contract dat nog dit jaar getekend zal worden.

Kromslootpark
De oorspronkelijke plannen voor uitbreiding van de verkeersknoop S101/A6 legden een groot ruimtebeslag op het Kromslootpark. Het Rijk en de gemeente Almere werken nu aan een sterk vereenvoudigde verkeersknoop, waardoor het park in grote mate intact blijft. De ruimte die verloren gaat, wordt direct naast het Kromslootpark gecompenseerd.

Weerwaterzone
Eén van de belangrijkste voorstellen die Almere het rijk heeft gedaan, is de A6 rond het Weerwater zó aan te leggen, dat de weg in de toekomst overdekt kan worden. Vandaag is afgesproken dat de haalbaarheid van deze variant - door het Rijk en de gemeente Almere gezamenlijk - wordt onderzocht. Ook de variant die Rijkswaterstaat heeft opgesteld wordt verder uitgewerkt. Voor de zomer van 2009 volgt uitsluitsel over de te kiezen variant.

De gemeente Almere is tevreden dat het Rijk de Weerwaterzone als een kansrijk gebied (h)erkent, en nadrukkelijk participeert in onderzoek naar de haalbaarheid van de ‘Almeerse variant’. De Weerwaterzone wordt onderdeel van de Nota Ruimte, waarmee mogelijkheid bestaat om - voor de ontwikkeling van de Weerwaterzone - aanspraak te maken op het bijbehorende budget.

Dwarsverbindingen
Afgesproken is dat het Rijk - in samenspraak met de gemeente Almere - zorgt voor het ontwerp van (nieuwe) dwarsverbindingen, om een veilige en snelle verbinding tussen de verschillende stadsdelen te realiseren.

Hollandse Brug
Door het ministerie van V&W is een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van de Hollandse Brug en de aangrenzende omgeving. Het is de bedoeling dat er een herkenbare entree van het ‘nieuwe land’ wordt gecreëerd, en dat mogelijkheden voor recreatieve verbindingen, natuur en de identiteit van Almere optimaal worden benut.

Mijlpaal
De overeenstemming over inpassing van de A6 is een belangrijke mijlpaal. Het risico dat de A6 een maatschappelijke, economische en verkeerskundige barrière zal vormen is aanzienlijk verkleind.

Door de realisatie van een markant entree van de stad (Hollandse Brug), het behoud van een groot deel van het Kromslootpark en slimme verbindingen tussen de verschillende stadsdelen, wordt de A6 een natuurlijk onderdeel van de stad.

Het feit dat het Rijk aangeeft dat de Weerwaterzone grote potentie heeft en bereid is om de - financiële - mogelijkheden van de locatie (mede) te onderzoeken, maakt dat overkluizing van de A6 een reële optie wordt. Wethouder Duivesteijn: “De Weerwaterzone kan uitgroeien tot een nieuw centrumgebied, met volop ruimte voor recreatie of woningbouw, vrij van overlast van de A6. Wij hopen dat het Rijk volgend jaar zal besluiten de A6 te verlagen, zodat we de weg in te toekomst kunnen overkluizen.�

Randstad Urgent
Het akkoord over inpassing van de A6 maakt deel uit van ‘bredere’ besluitvorming over uitbreiding van de capaciteit van de A6/A1/A10/A9. De afspraken worden opgenomen in het ontwerp tracébesluit, dat gepland staat in het voorjaar van 2009.

Naast de gemeente Almere hebben vandaag ook de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, Diemen, Muiden en Weesp maatregelen voor de inpassing van de aanstaande weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere bekrachtigd; wederom een belangrijke stap in verbetering van de bereikbaarheid van het noordelijk deel van de Randstad.
Provincie:
Tag(s):