woensdag, 16. januari 2008 - 12:31

Internationale fraude melkquotum

Dinsdag 15 januari heeft Dienstonderdeel Opsporing van de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een melkverwerkingsbedrijf en enkele woningen in Zuid-Nederland doorzocht.

Tegelijkertijd vonden ook in Polen doorzoekingen van een bedrijf en woningen plaats. De bedrijven worden verdacht van grootschalige ontduiking van het melkquotum.

In Polen hebben de lokale autoriteiten met assistentie van de AID de doorzoekingen verricht. Bij de doorzoekingen is, zowel in Nederland als in Polen, een grote hoeveelheid administratie in beslag genomen die nader wordt onderzocht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Superheffing
In Nederland heeft elke melkveehouder een hoeveelheid melk, het zogenoemde melkquotum, die hij aan de zuivelfabriek mag leveren. De quota van alle melkveehouders samen vormen het quotum voor Nederland. Elke lidstaat van de Europese Unie heeft zo’n quotum om de melkplas te verkleinen.

Na afloop van het superheffingjaar (lopend van 1 april tot 31 maart) is er een landelijke inventarisatie van de geproduceerde melk per veehouder en in totaal. Als het totaal van de geproduceerde melk boven het landelijk quotum komt dan moeten melkveehouders die boven hun eigen quotum hebben geproduceerd een superheffing betalen. In de bedrijfsvoering houden de melkveehouders rekening met hun quotum. Zij proberen geen melk boven hun quotum aan de zuivelfabriek te leveren.
Provincie:
Tag(s):