donderdag, 11. december 2008 - 0:48

Intrekking van besluit VROM over maatregelen aan spoor

Goes

Maandag is bekend geworden dat de minister van VROM op 1 december haar besluit heeft ingetrokken over het maatregelenpakket waarmee ProRail de toename van de geluidsoverlast voor de aanwonenden van het spoor wil beperken.

Vanuit diverse hoeken (o.a. BAS) was – met succes dus – bezwaar aangetekend tegen dit besluit.

Gesteld werd dat ProRail bij het samenstellen van het maatregelenpakket niet had mogen uitgaan van nr. 1 van het lijstje met maatregelen: het rijden met “stillere treinen�. Er kan namelijk niet worden gegarandeerd dat deze treinen er op korte termijn ook daadwerkelijk komen.

Dit geldt niet voor het traject door Goes, waar het spoorproject met betonnen bak voorbereid wordt. Op dit gedeelte blijft het besluit van de minister van VROM gehandhaafd en mag er niet harder dan 60 km per uur worden gereden en geldt er tevens een maximum t.a.v. het aantal goederenwagons in de avond en nachtperiode.

Voor de rest van de Zeeuwse spoorbaan moet ProRail voor 1 juni 2009 zorgen voor een nieuw maatregelenpakket, waarin geen rekening wordt gehouden met het effect van “stille treinen�.

ProRail moet dus opnieuw aan de slag. De gemeente Goes verwacht voor 1 juni 2009 met ProRail overeenstemming te hebben over het plan voor de betonnen bak.

Door de verwachte toename van het goederenvervoer over de Zeeuwse spoorbaan in de periode tot 2015 wordt een aanzienlijke verhoging van de geluidsoverlast voor de omgeving verwacht. De minister van VROM heeft daarom aan ProRail de verplichting opgelegd om die toename te beperken tot een aanvaardbaar niveau; het zogenaamde “geluidsplafond�.

ProRail had daartoe een pakket met maatregelenpakket opgesteld, dat door de minister is goedgekeurd. Dit pakket bestaat uit:
1. stillere treinen
2. een snelheidsbeperking tot 80 km/uur (bestond al voor de kern Goes)
3. betonnen dwarsliggers
4. raildempers
5. geluidsschermen van 1m hoog (1,5m tot 2m bij het kruiswissel t.h.v. W. Zelleweg 1).

Op basis van dit maatregelenpakket zijn de geluidsbelastingen van alle woningen langs de Zeeuwse lijn apart berekend (gebaseerd op de treinintensiteiten in het jaar 2015 en een snelheid van 80 km per uur). Dit is het “geluidsplafond�, en is door de minister van VROM vastgesteld. In de jurisprudentie wordt dit genoemd “de ten hoogste toelaatbare waarden van geluidsbelasting op woningen�, kort gezegd “de hogere waarden� .

Daarnaast geldt er op last van de minister een tijdelijke maatregel (geldend totdat genoemd maatregelenpakket is uitgevoerd):
- een snelheidsbeperking tot 60 km/uur, in combinatie met
- een maximaal aantal goederenwagons in de avond- en nachtperiode.

ProRail is daarna met het maatregelenpakket aan de slag gegaan en heeft de nrs. 2 t/m 5 op de Zeeuwse lijn uitgevoerd. Dit met uitzondering van het traject door Goes, waar in het kader van het spoorproject een betonnen bak tegen trillingsoverlast in voorbereiding is. Omdat dit project voor de omgeving behalve geluidsoverlast ook trillingsoverlast beperkt, kreeg ProRail voor dit traject dispensatie en uitstel voor de uitvoering van de verplichte maatregelen.
Provincie:
Tag(s):