woensdag, 9. juli 2008 - 11:57

Investeringen Europese programma gestegen tot recordhoogte

Lelystad

Het Europese programma “Naar een evenwichtig Flevoland� zorgde in de periode 2000-2007 voor een investeringsimpuls in Flevoland van ruim 630 miljoen euro. Er is circa 166 miljoen euro meer geïnvesteerd dan was voorzien.

Deze financiële impuls werd mogelijk dankzij bijdragen van Europa, de provincie Flevoland, het rijk, andere overheden en private ondernemingen. Dat staat te lezen in het jaarverslag 2007 van de provincie over de uitvoering van dit belangrijkste Europese programma, dat zich met name richt op de sociaal-economische ontwikkeling van Flevoland.

Dankzij dit in 2000 gestarte programma is de werkgelegenheid in Flevoland flink toegenomen. De verwachting is dat de projecten uiteindelijk voor 10.000 nieuwe banen zullen zorgen. Bijna 3000 vacatures zullen worden vervuld of zijn inmiddels vervuld en aan bijna 20.000 werkende en werkloze Flevolanders is of wordt scholing aangeboden.

De provincie Flevoland heeft in 2007 aan 52 projecten een financiële bijdrage verleend. Onder andere aan: de gemeente Noordoostpolder voor de 3e fase van het centrum van Emmeloord, het bedrijf Farm Dairy voor een opleidingstraject in de levensmiddelenindustrie, de Barramundi Farm op Urk, het Nationaal Lucht en Ruimtelaboratorium bij Kraggenburg, het “Institute for Information Engineering� in Almere, het Technocentrum Flevoland voor het project “Kies je beroep� en Omroep Flevoland voor het ondernemersprogramma MAX. Eind 2008 zal duidelijk zijn wat de Europese programma’s exact hebben opgeleverd. Eind 2007 waren in dit programma 310 projecten afgerond en 82 projecten in uitvoering.

Landelijk gebied
Naast steun voor de sociaal economische ontwikkeling steunen Europa en Nederlandse overheden ook de plattelandsontwikkeling van Flevoland. Bijvoorbeeld met het Leader+ programma. Dit programma beoogt de leefkwaliteit zowel in sociale als in economische zin van het landelijk gebied te verbeteren.

In 2007 is aan 14 projecten een bijdrage toegekend. Als resultaat zijn er 69 nieuwe of verbeterde toeristische accommodaties en 163 openbare commerciële voorzieningen bij gekomen dan wel gepland. In totaal is er in de plattelandsontwikkeling ruim 55 miljoen euro geïnvesteerd, ruim 24 miljoen euro meer dan was voorzien.

Europese programma’s voor de periode 2007-2013
Inmiddels zijn voor de periode 2007-2013 nieuwe Europese programma’s voor Flevoland vastgesteld. Het programma “Kansen voor Flevoland� is onderdeel van het programma “Kansen voor West� dat samen met Utrecht en Noord- en Zuid-Holland wordt uitgevoerd. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor dit programma.

De provincie Flevoland ondersteunt Rotterdam als Programmabureau bij de uitvoering van het regionale deel. Daarnaast heeft de minister van LNV ook een nieuw “Ontwikkelingsplan Leader Flevoland 2007-2013� goedgekeurd en gaat LNV een rol spelen bij de uitvoering van het “Operationeel Programma Visserij�.

Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor een nieuw ESF (Europees Sociaal Fonds) programma. In het kader van de interregionale samenwerking heeft Flevoland twee projecten ingediend op het gebied van economische samenwerking en duurzame energie. Besluitvorming wordt verwacht in september van dit jaar.
Provincie:
Tag(s):