woensdag, 30. januari 2008 - 20:50

Jaarlijks opvang van 100 ex-gedetineerden in Assen

Assen

Assen krijgt een coördinatiepunt voor de opvang van voormalig gedetineerden. Het coördinatiepunt geeft ondersteuning bij de aanvraag van identiteitspapieren, huisvesting, inkomen, werk en zonodig zorg. Jaarlijks zullen zo’n 100 gedetineerden een beroep doen op dit coördinatiepunt. Het college wil 150.000 euro per jaar uittrekken voor de opvang van ex-gedetineerden.

Met het coördinatiepunt wil de gemeente bereiken dat ex-gedetineerden een nieuwe start kunnen maken na hun vrijlating en meedoen aan de samenleving. Goede opvang van ex-gedetineerden is verder van belang om recidive en overlast te voorkomen. Gezien de taken van de gemeente op het gebied van werk, inkomen en zorg is zij bij uitstek geschikt om de opvang van ex-gedetineerden voor haar rekening te nemen. De opvang past bovendien goed bij de uitgangspunten van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning.

Om gebruik te kunnen maken van voorzieningen moeten voormalige gedetineerden bij hun vrijlating over identiteitspapieren kunnen beschikken. Als een ex-gedetineerde niet staat ingeschreven, dan maakt de gemeente hierover bijtijds afspraken met de penitentiaire instelling.

Als ex-gedetineerden geen onderdak hebben dan gaat de gemeente op zoek naar tijdelijke huisvesting. Dit gebeurt in afstemming met instellingen voor maatschappelijke zorg. Daarbij wordt geprobeerd om zo veel mogelijk te zelfstandige huisvesting aan te bieden.

De meeste ex-gedetineerde zijn voor hun inkomsten eerst aangewezen op een uitkering. Met de uitkerende instantie maakt de gemeente afspraken zodat de eerste uitkering samenvalt met het moment van in vrijheid komen. Als dat niet lukt wordt voorzien in een overbruggingskrediet.

De intergemeentelijke sociale dienst bekijkt voor welke soort werk of dagbesteding de ex-gedetineerde in aanmerking komt. Als na in vrijheidstelling nog hulpverlening nodig is, dan worden hiervoor concrete afspraken gemaakt.

Ex – gedetineerden kunnen alleen een beroep doen op het coördinatiepunt als zij meewerken aan een plan van aanpak dat gericht is op deelname aan de samenleving. Het coördinatiepunt werkt voor ex-gedetineerden uit de gemeente Assen. Andere gemeenten kunnen tegen betaling gebruik maken van het Asser coördinatiepunt.
Provincie:
Tag(s):