vrijdag, 12. september 2008 - 16:15

Kabinet aan de slag met Deltawet

Den Haag

Het kabinet wil in 2009 het ontwerp van een Deltawet indienen, die een solide en goede basis vormt om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport van de Deltacommissie. De Deltawet regelt, behalve de grondslag voor het Deltaprogramma, ook de taken en bevoegdheden van een Deltaregisseur en de financieringswijze van de benodigde maatregelen.

Een ministeriële stuurgroep onder voorzitterschap van de minister-president wordt hiervoor in het leven geroepen. De politieke verantwoordelijkheid en coördinatie blijft bij de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

De ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken (EZ) en Financiën zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Met deze opzet waarborgt het kabinet dat ook op de langere termijn aandacht blijft voor de uitdagingen als gevolg van de klimaatverandering.

Op 3 september presenteerde de Deltacommissie onder leiding van de heer Veerman haar rapport ‘Samen werken met Water’. Deze commissie, heeft onderzocht welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook over 100 jaar veilig en aantrekkelijk te houden om te wonen, werken, investeren en leven.

In dit programma staan de maatregelen die moeten worden genomen om Nederland in de toekomst klimaatbestendig in te richten. De klimaatverandering confronteert Nederland met een rijzende zeespiegel, grotere hoeveelheden waterafvoer door de rivieren, een tekort aan zoetwater, een dalende bodem en verzilting van de grond.

Uitdagingen die bij een juiste aanpak ook kansen bieden. Het kabinet spreekt waardering uit voor het advies en neemt de samenhangende visie van het advies en de aanbevelingen als uitgangspunt over voor verdere besluitvorming. De dreiging van het water is niet acuut, maar wel urgent. Het kabinet wil zonder de aanleiding van een ramp nu aan de slag met het Deltaprogramma..

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat gaat de komende maanden met waterpartners en andere belanghebbenden in gesprek over het advies. Voor het kabinet is dit advies een belangrijke bouwsteen voor het Nationaal Waterplan dat eind van dit jaar wordt gepresenteerd.
Provincie:
Tag(s):