woensdag, 19. november 2008 - 22:04

Kabinet onderzoekt flexibeler werktijden en verlofregelingen

Den Haag

Het kabinet bekijkt of het mogelijk is om werktijden en verlofregelingen te flexibiliseren. Het denkt dat meer mensen gaan werken en meer uren gaan werken als ze werk en zorg beter kunnen combineren. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) woensdag 19 november bekendgemaakt.

Het kabinet gaat daarover spreken met de Tweede Kamer, sociale partners en andere belangorganisaties. Uitkomst van de gesprekken moet een stelsel zijn waarbij werktijd, werkplek, verlof en schooltijden het werknemers mogelijk maken werk en privé optimaal te combineren.

Dit staat in de Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister had de beleidsverkenning toegezegd bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel voor uitbreiding van het vaderschapsverlof.

Uit onderzoeken blijkt dat vooral vrouwen meer zouden willen werken als zij hun werktijden beter af kunnen stemmen op hun privéleven. Flexibele werktijden zouden werknemers meer mogelijkheden kunnen geven om hun zorgtaken te doen.

Het kabinet werpt de vraag op of flexibilisering van werktijd, werkplek en verlofregelingen hieraan een bijdrage kan leveren. Ze wil met de organisaties bespreken of sociale partners hierover afspraken kunnen maken. Verdere uitbreiding van de verlofregelingen is in de visie van het kabinet niet de aangewezen weg.

Los van deze discussie over de flexibilisering van de verlofregelingen heeft het kabinet besloten om de levensloopregeling niet uit te breiden. In het Coalitieakkoord was afgesproken dat de regeling bijvoorbeeld ook gebruikt zou kunnen worden om onder meer de periode tussen twee banen te overbruggen. Het kabinet ziet daarvan af omdat de regeling dan niet goed kan worden uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):