vrijdag, 7. november 2008 - 15:16

Kabinet positief over voortgang wijkenaanpak

Den Haag

De samenwerking tussen Rijk, bewoners, gemeenten en lokale partijen bij het aanpakken van de problemen in de 40 aandachtswijken leidt tot de eerste zichtbare resultaten. Zo zijn er extra conciërges, wijkagenten en straatcoaches aangesteld en komen er steeds meer voorzieningen op onderwijs- en sportgebied.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de achterstanden in de arbeidsdeelname ten opzichte van het stedelijk gemiddelde niet verder oplopen. Of deze positieve trend doorzet is tegen de achtergrond van de kredietcrisis moeilijk te voorzien. Dat schrijft het kabinet in de eerste voortgangsrapportage krachtwijken die vrijdag 7 novemebr naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Doel van het Actieplan Krachtwijken is om de achterstanden in de 40 geselecteerde wijken op het gebied van werken, leren, opgroeien, wonen, integratie en veiligheid in 10 jaar weer op het stedelijk gemiddelde te brengen.

Voor de uitvoering van de 40 wijkactieplannen maken corporaties, Rijk en gemeenten miljarden euro’s vrij. De Algemene Rekenkamer rapporteerde onlangs dat corporaties daarbij meer investeren dan zij volgens de minister voor Wonen, Wijken en Integratie hoeven te doen. Bovendien investeren zij meer dan voorheen in sociale en economische maatregelen.

In alle wijken wordt nu volop uitvoering gegeven aan de wijkactieplannen. Daarbij gaat het niet alleen om investeringen in woningen, maar ook in mensen. In de voortgangsrapportage en een speciaal kleurenmagazine (WAP!) staat een uitgebreid overzicht van initiatieven.

Zo komt er in Rotterdam een speciale wijkschool voor probleemjongeren waarbij de aanpak gericht is op een combinatie van zorg, onderwijs en werk. Deze integrale benadering komt ook terug bij de aanpak van problemen achter de voordeur: in een groeiend aantal steden worden bewoners in de wijk actief benaderd en is er een aanspreekpunt voor de hulp bij de vaak complexe problemen.

Onder regie van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie starten zeven experimenten om kennis op te doen voor een vernieuwende aanpak van hardnekkige problemen. Het gaat dan om thema’s als het doorbreken van de bureaucratie, de problemen achter de voordeur en het bevorderen van de gezondheid.

Als ‘ambassadeurs’ van de experimenten treden de directeuren-generaal van de meest betrokken ministeries op samen met een wethouder of gemeentesecretaris van de deelnemende gemeente.

Het kabinet merkt op dat de brede wijkenaanpak veel energie en dynamiek heeft losgemaakt. Alliantiepartners zoals de Krajicek Foundation en de Johan Cruyff Foundation leggen sportveldjes aan en in Amsterdam dragen hogeschool en universiteit bij aan de ontwikkeling van een buurtcentrum voor talentontwikkeling.

De inzet is om het aantal partners verder te laten groeien. Verder ligt de focus de komende periode op het versterken van de bewonersparticipatie. Hun vertrouwen is essentieel voor het slagen van de wijkaanpak. Hiervoor is 95 miljoen euro beschikbaar. Met een preventiebudget van 60 miljoen euro wil het kabinet voorkomen dat andere wijken afglijden.
Provincie:
Tag(s):