dinsdag, 3. juni 2008 - 15:21

Kerkdorp Laar krijgt brede school

Laar

In het Midden-Limburgse kerkdorp Laar komt vervangende nieuwbouw van de basisschool St. Franciscus. Dit heeft wethouder Heuvelmans van de gemeente Weert tijdens een bijeenkomst bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat met de nieuwbouw een brede school ontstaat. Dit betekent dat aansluiting wordt gezocht met voorzieningen als voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal, kinderopvang en sport. Hiermee leidt de nieuwe brede school tot een versterking van het voorzieningenniveau op Laar. Daarnaast wordt voor de toekomstige nieuwbouwwijk Laarveld het aanbod van onderwijs vergroot.

Er was tijdens de informatieavond begrip van de ouders en inwoners voor de door de gemeente voorgestelde oplossing. Beide zagen de meerwaarde hiervan in en drongen aan op een snelle realisatie. Wel werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het waarborgen van het behoud van de Franciscusschool als belangrijke bindingsfactor voor het dorp. De schooldirectie gaf aan dat zij zich hiervoor sterk zal maken.

Met de positieve reacties van de ouders en inwoners kan de gemeente nu aan de slag met het opstellen van een programma van eisen en het zoeken naar de geschikte locatie in Laar. Ook in het verdere proces zal het dorp en de ouders nadrukkelijk worden betrokken.

De keuze voor de nieuwbouw van de brede basisschool St. Franciscus is een van de uitkomsten van het overleg dat is gevoerd met de schoolbesturen die in Weert-Noord onderwijs verzorgen t.w. Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert, Stichting voor Montessorionderwijs Zuidoost Nederland en Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Weert. Tijdens dit overleg is de totale onderwijsbehoefte in Weert-Noord besproken en is bekeken hoe dit optimaal voor de toekomst kan worden vormgegeven.

Naar verwachting zal de nieuwe Franciscusschool in het 4e kwartaal 2010 gereed zijn.
Provincie:
Tag(s):