donderdag, 5. juni 2008 - 15:58

Landbouw in Noordwest Friesland wil zich ontwikkelen

Harlingen

Akkerbouwers en melkveehouders in de gemeenten Franekeradeel en Harlingen willen de komende tien jaar flink groeien in hun bedrijfsomvang. Dit blijkt uit een landbouwenquête die is uitgevoerd als voorbereiding op het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel/Harlingen.

Uit de enquête blijkt ook dat meer dan de helft van de agrariërs knelpunten hebben in de waterhuishouding. Ook de verkaveling kan verbeterd worden. In de streek ligt 54% van de grond van de agrariërs rond de bedrijfsgebouwen, de rest ligt meer op afstand. Dit zorgt voor veel landbouwverkeer op de weg en werkt kostenverhogend voor de agrariërs. Volgens Hepke Bijma voorzitter van de stuurgroep van het project, is er in het gebied “genoeg werk aan de winkel�.

Meer dan de helft van de agrariërs, 75 in totaal, hebben de enquête ingevuld. Daarnaast zijn er nog een 40-tal persoonlijke gesprekken met agrariërs gevoerd. De landbouwenquête is door de Dienst Landelijk Gebied uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep Franekeradeel/Harlingen om een goede indruk te krijgen van de knelpunten en wensen van de agrariërs. In het gebied moet de waterhuishouding als gevolg van bodemdaling door gas- en zoutwinning worden hersteld. In de stuurgroep zijn alle partijen zoals de landbouw, de dorpen, de beide gemeenten, Wetterskip Fryslân, de natuur- en milieuorganisaties en de provincie Fryslân vertegenwoordigd.

De stuurgroep hoopt eind dit jaar een plan aan de streek en aan betrokken partijen voor te leggen. In dit plan zullen naast een oplossing voor knelpunten in de waterhuishouding, ook de wensen voor een verdere ontwikkeling van de landbouw en het platteland in het gebied Franekeradeel en Harlingen worden meegenomen.
Provincie:
Tag(s):