woensdag, 18. juni 2008 - 20:20

Landelijk Kenniscentrum Geïntegreerde Eerstelijnszorg in Almere

Almere

Het college van B en W heeft ingestemd met het verlenen van subsidie voor de oprichting van een Landelijk Kenniscentrum voor Geïntegreerde Eerstelijnszorg (LKGE).

Een LKGE draagt bij aan de verdere ontwikkeling van geïntegreerd zorgaanbod in de eerste lijn. Door wetenschappelijk onderzoek, kennisvergaring en kennisdeling en de ontwikkeling van methodieken en instrumenten moet een samenhangend zorgaanbod ontstaan dat uitgaat van de zorgbehoefte van de patiënt.

In opdracht van de gemeente Almere is onderzocht of het haalbaar is een dergelijk kenniscentrum op te richten. De conclusies zijn dat de oprichting van zo’n centrum voorziet in een behoefte aan praktijkgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van eerstelijnszorg.

Almere heeft een stevig en vooruitstrevend zorgstelsel en is om die reden een goede stad om het landelijke centrum te vestigen.

Het is de bedoeling dat de subsidie wordt gedekt uit het IFA-programma Almere Health City (Investeringsprogramma Flevoland-Almere), De verwachting is dat dit programma op korte termijn wordt goedgekeurd door de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten. Vooruitlopend hierop wordt de subsidie verleend.
Provincie:
Tag(s):