dinsdag, 19. februari 2008 - 20:01

Leerplicht-ambtenaren gaan schoolverzuim controleren

Meppel

Met de voorjaarsvakantie in aantocht gaan de leerplichtambtenaren van de gemeente Meppel voor de 2e keer steekproefsgewijs het verzuim op basisscholen in de gemeente controleren. De 1ste steekproefactie was de vrijdag voor de kerstvakantie. Uit deze steekproefactie kwamen geen gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim naar boven.

De leerplichtambtenaren constateren dat er - ondanks duidelijke regelgeving - niet altijd consequent wordt omgegaan met vakantieverlof. Extra vakantieverlof is in principe alleen mogelijk als het gaat om de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Daarnaast is het mogelijk verlof te krijgen voor één dag in verband met andere gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld bij huwelijksjubilea). Ouders moeten schriftelijk een verzoek indienen bij de directeur van de school.

De directeur van de school heeft de bevoegdheid om over de aanvraag te beslissen.

Als de directeur een vakantieverzoek weigert, bericht hij dat schriftelijk aan de betreffende ouders. Daarbij waarschuwt hij voor de consequenties van ongeoorloofd verlof. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen ze bezwaar maken bij de schooldirecteur. Ongeoorloofd verlof meldt de directeur bij de leerplichtambtenaar, die vervolgens proces verbaal opmaakt wat resulteert in een boete.

Deze procedure wordt door het Openbaar Ministerie behandeld met lik-op-stuk-beleid: betalen per dag, per kind.
Provincie:
Tag(s):