vrijdag, 11. januari 2008 - 14:16

Lelystad komt met plan van aanpak voor lokaal woonoffensief

Lelystad

De gemeente gaat de komende tijd fors inzetten om Lelystad aantrekkelijk te positioneren als woonstad om op die wijze meer nieuwe inwoners van buiten de stad aan te trekken. Dit is van essentieel belang om de groeidoelstelling van de gemeente en de ambitie om jaarlijks 650 nieuwe woningen te realiseren, te halen.

Met de acties wordt uitvoering gegeven aan de moties die de gemeenteraad bij de najaarsnota 2007 heeft aangenomen over kavelkeuze, bouwbegeleiding, goede koop Lelystad en gratis duurzaam bouwen.

In het woonoffensief zal o.a. ingezet worden op:
·positionering van de stad als aantrekkelijke woonplaats;
·het aanscherpen van het woningbouwprogramma
(voldoet het aanbod aan de vraag);
·de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor duurzaam en
bereikbaar wonen
(hierbij kan gedacht worden aan financieringsmogelijkheden voor
starters, stimuleren van particulier opdrachtgeverschap, bouw-
begeleiding, vergoedingen bij duurzaam bouwen, etc.)';
·het volgens afspraak realiseren van nieuwbouw.

Voor de komende 1 à 2 jaar zal de gemeente een procesmanager aanstellen die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het woonoffensief.

Een uitgewerkt plan van aanpak zal in het voorjaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):