vrijdag, 7. maart 2008 - 9:56

Levenslang voor moord op Sévèke

Arnhem

De rechtbank Arnhem heeft vrijdag de 39-jarige Marcel T. die zich schuldig heeft gemaakt aan moord op J.L.B. Sévèke veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank acht het verder bewezen dat Marcel T. zich schuldig heeft gemaakt aan vier aanslagen op gebouwen en één poging daartoe en zeven bankovervallen heeft gepleegd en één poging daartoe heeft gedaan.

kans op herhaling
Alles bijeengenomen is de rechtbank van oordeel dat een terugkeer van verdachte in de maatschappij een zo grote kans op herhaling van ernstige misdrijven verbonden is, dat het opleggen van een levenslange gevangenisstraf onontkoombaar is.

Pieter Baan Centrum
De rechtbank volgt het rapport van de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Volgens dit rapport kan geen verband worden gelegd tussen de persoonlijkheidsstoornis van de verdachte en de door hem gepleegde feiten. Daarom is hij volledig toerekeningsvatbaar en kan, geredeneerd vanuit de persoonlijkheidsstoornis van verdachte, geen schatting van de kans op herhaling worden gemaakt.

Een en ander betekent dat vanuit gedragskundig oogpunt geen verklaring kan worden gegeven voor de moord op Sévèke, terwijl een invoelbaar motief voor dat misdrijf ontbreekt.

‘Oog om oog en tand om tand’
Mede gelet op de omstandigheid dat verdachte pas in een laat stadium is teruggekomen van zijn hardnekkige opvatting dat zijn daad gerechtvaardigd was en in dit verband heeft gesproken over “oog om oog en tand om tand�, is er naar het oordeel van de rechtbank sprake van een onpeilbare verdachte en dient er terdege mee rekening te worden gehouden dat hij op enig moment om hem moverende redenen opnieuw een zeer ernstig geweldsdelict pleegt.

Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte de mogelijke gevolgen van de bankovervallen sterk bagatelliseert of althans wegredeneert ter rechtvaardiging van zijn opvatting dat van hem niet kan worden gevergd “een loonslaaf “ te zijn.

’Self-banking’
Er lijkt bij verdachte een zekere vanzelfsprekendheid te zijn ontstaan om bankovervallen te plegen om in zijn materiële behoeften te voorzien, alsof het gaat om een normale manier van opnemen van geld of in verdachtes woorden: “self-banking�.

Ook wat dit soort misdrijven betreft dient daarom rekening te worden gehouden met een reële kans op herhaling, temeer daar verdachte ter terechtzitting niet heeft willen uitsluiten onder omstandigheden opnieuw een bankoverval te plegen.
Provincie:
Tag(s):