dinsdag, 11. maart 2008 - 12:00

Luchtmeetstation verplaatst van Gouvernement naar A2

Maastricht

De Provincie Limburg en de gemeente Maastricht gaan het meetstation bovenop het Gouvernement verplaatsen naar een locatie ter hoogte van de voormalige noodlokalen van de Nutsschool op de hoek Albert van Scharnlaan en de Regentesselaan in Maastricht. Doel van de verhuizing van het meetstation is het volgen van de luchtkwaliteit ter plaatse. Er zal vóór, tijdens en na de ondertunnelings-werkzaamheden van de A2 worden gemeten. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de effecten op de luchtkwaliteit van de ondertunneling.

De verplaatsing van het luchtmeetstation is nodig vanwege aangescherpte Europese meeteisen. De daklocatie van het Gouvernement voldoet met name niet meer omdat het meetpunt te hoog ligt. De Provincie is met de gemeente Maastricht overeengekomen dat de locatie bij het project A2 een geschikt meetpunt is. De resultaten van de metingen kunnen immers een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefkwaliteit.

Op deze wijze willen de betrokken overheden ervaring opdoen met de effecten van grootscheepse infrastructurele werkzaamheden op de luchtkwaliteit. Daarom gaat de Provincie meten voor de start, tijdens de werkzaamheden en na realisatie van de ondertunneling en de nieuwe bovengrondse stadsboulevard.

De metingen moeten minimaal een jaar worden uitgevoerd om tot een jaargemiddelde concentratie te komen die kan worden vergeleken met wettelijke normen. De metingen kunnen niet zondermeer getoetst worden aan de grenswaarden. Met name de weersomstandigheden hebben een grote invloed. Is het bijvoorbeeld een periode erg warm en droog, dan zullen de concentraties luchtverontreinigende stoffen hoger zijn. Is het een periode met juist veel neerslag en wind, dan zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen lager.

Op de nieuwe locatie wordt straks fijn stof (PM10), stikstofdioxide (NO2), ozon (O3) en zwaveldioxide (SO2) gemeten. De metingen zijn via de website van de Provincie Limburg te volgen.

Naar verwachting is het meetstation eind maart / begin april operationeel.
Provincie:
Tag(s):