woensdag, 3. september 2008 - 10:23

Meer jongeren aan het werk

Rijswijk

Sinds 2004 is het aandeel werkenden onder de niet-schoolgaande jongeren toegenomen. Jongeren met een startkwalificatie profiteerden meer van de aantrekkende economie dan jongeren zonder startkwalificatie.

Mannen die niet actief zoeken naar werk gaven arbeidsongeschiktheid of ziekte als belangrijkste reden op. Voor vrouwen is dat de zorg voor het gezin of huishouden.

In 2007 waren er 830 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die niet meer op school zaten. Ruim 80 procent daarvan had werk. Van de overige jongeren waren er 42 duizend werkloos en 97 duizend niet-actief op de arbeidsmarkt.

Sinds 2004 is de groep niet-schoolgaande jongeren die niet werken met 47 duizend gedaald. Het aandeel niet-werkende jongeren in het totaal aantal niet-schoolgaande jongeren daalde van 21 procent in 2004 tot 16,8 procent in 2007. Dat komt doordat het aantal werkloze jongeren in deze periode van hoogconjunctuur bijna halveerde. Het aandeel jongeren dat niet actief is op de arbeidsmarkt bleef min of meer gelijk.

Zonder startkwalificatie drie keer zo vaak zonder werk
Onder jongeren zonder startkwalificatie bevonden zich in 2007 bijna drie keer zo veel niet-werkenden als onder leeftijdsgenoten met startkwalificatie. Jongeren met een startkwalificatie profiteerden bovendien meer van de aantrekkende economie. Zo daalde het aandeel niet-werkende jongeren met een startkwalificatie sinds 2004 met ruim een kwart, terwijl dat voor de jongeren zonder startkwalificatie 10 procent was.

De belangrijkste reden voor mannen om niet actief te zijn op de arbeidsmarkt is ziekte of arbeidsongeschiktheid. Vrouwen geven zorg voor gezin of huishouden op als belangrijkste reden om niet actief op zoek te zijn naar werk. Dit zijn meestal jonge alleenstaande moeders.
Categorie:
Tag(s):