donderdag, 14. februari 2008 - 9:35

Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel

Zwolle

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat externe veiligheidstaken op een structurele, effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd in Overijssel. Hiertoe is ondermeer het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2006-2010 (MEVO) opgezet.

In het kader van dit MEVO hebben Gedeputeerde Staten het 'Externe Veiligheidsprogramma provincie Overijssel' vastgesteld.
In dit externe veiligheidsprogramma maakt de provincie inzichtelijk hoe de risico’s van opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen worden beperkt.

Belangrijk hierbij is dat onderscheid wordt gemaakt tussen risico's waarbij alleen lokale belangen spelen en risico's waarbij sprake is van bovenlokale belangen. Met dit externe veiligheidsprogramma wordt aan burgers, het bedrijfsleven en medeoverheden duidelijk gemaakt hoe de provincie het aspect externe veiligheid betrekt in haar besluitvorming.

Het gaat dan ondermeer om vergunningverlening en handhaving van 'risicobedrijven', als ook het 'vrijgeven' van provinciale (vaar)wegen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Vooral als het gaat om de milieuvergunningverlening van 'risicobedrijven' sluit de provincie aan bij de externe veiligheidsvisies die recent zijn opgesteld door de Overijsselse gemeenten.

In geval van bovenlokale belangen weegt de provincie de diverse belangen af teneinde op bovenlokaal niveau te komen tot een verantwoorde situatie. De provincie neemt hierover dan een besluit.

Als gevolg van het 'Externe veiligheidsprogramma provincie Overijssel' wordt besluitvorming bij vergunningverlening, handhaving en ruimtelijke ordeningsprocedures, waarbij dit thema een rol speelt, versneld.

Verder wordt expliciet gemaakt in welke situaties de provincie de veiligheid van de Overijsselse burgers kan en zal behartigen.
Provincie:
Tag(s):