maandag, 8. september 2008 - 20:52

Mensen met arbeidshandicap te lang op de wachtlijst

Regionaal

De gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en Winterswijk hebben een brandbrief gestuurd naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De genoemde gemeenten krijgen niet genoeg subsidie van het Rijk om iedereen die op de wachtlijst staat werk te kunnen bieden in de sociale werkvoorziening (Hameland).

Ondanks een grote opschoningsactie in 2007 neemt het aantal personen op de wachtlijst weer toe. Zoals het er nu naar uitziet, kan die wachttijd oplopen tot twee à drie jaar. Dat vinden de vijf gemeenten echt te lang.

De Wet sociale werkvoorziening is per 1 januari 2008 door de minister gewijzigd. Gemeenten kregen elk een eigen taakstelling, met de daarbij behorende subsidie, in plaats van een gezamenlijke. Deze taakstelling lag voor de samenwerkende gemeenten aanzienlijk lager dan het aantal daadwerkelijk gerealiseerde arbeidsplaatsen. Voor de gemeenten betekende dit in 2008 een forse achteruitgang, die voor een groot deel financieel werd gecompenseerd door de toegepaste garantieregeling. Met inzet van de aan het Gemeentefonds toegevoegde zogenaamde ‘Irrgang-middelen’ is in 2007 de wachtlijst opgeschoond.Ondanks een nieuwe instroom van 85 personen kon de wachtlijst worden teruggebracht van 255 naar 199 personen.

Omdat de vijf gemeenten door het verminderde budget direct al met een overrealisatie werden geconfronteerd, hebben wij alle zeilen bijgezet om de gerealiseerde arbeidsplaatsen in verhouding te brengen met de toegekende subsidie. Dat is bereikt door natuurlijk verloop en een aantal op uitstroom gerichte acties (zoals boven- en ondergrenstrajecten en ontslag van langdurig zieken, waar mogelijk toeleiding naar regulier werk). Daarmee kwamen de vijf gemeenten tegemoet aan het streven van het kabinet om de uitgaven van de Wet sociale werkvoorziening te verminderen. Voor Sw-geïndiceerden op de wachtlijst heeft de verminderde taakstelling echter vérstrekkende gevolgen.

Sinds oktober 2007 is er niemand meer toegelaten tot de sociale werkvoorziening, omdat daarvoor eenvoudigweg het benodigde budget niet aanwezig was. Eind juni 2008 was de wachtlijst hierdoor weer opgelopen van 199 naar 233 personen. We verwachten aan het eind van 2008 een (gezamenlijke) wachtlijst te hebben die de oude – niet opgeschoonde – wachtlijst van 2007 ruim te boven zal gaan. De wachtlijst zal dus niet alleen in omvang, maar ook in tijdsduur groeien!

Cedris, de brancheorganisatie voor de sociale werkvoorziening, kwam met een prognose van de taakstelling voor het jaar 2009. De vijf gezamenlijke gemeenten zullen volgens deze prognose nog eens 143 SE (standaard eenheid = 36 uur) moeten inleveren. Dat is bijna 10% van de SW-medewerkers van Hameland.

De gemeenten verwachten deze teruggang met het natuurlijk verloop en hernieuwde op uitstroom gerichte acties onvoldoende op te kunnen vangen. Uit het ‘project bovengrenzers’ is reeds gebleken dat uitstroom van deze populatie naar regulier werk, ondanks extra inspanningen, tegenvalt. Van de groep bovengrenzers is intussen 8% opnieuw voor Wsw geïndiceerd. De vijf gemeenten zijn van mening dat de minister bij de vermindering van de taakstelling een te grote mogelijkheid van doorstroom naar regulier werk veronderstelt.

Gevolg zal zijn dat de gemeenten uit eigen middelen de door de minister doorgevoerde verlaging moeten opvangen, een aanzienlijk en ongewenst beslag op de gemeentelijke begroting. Ondanks dat wij ons zeker verantwoordelijk voelen voor onze burgers kunnen wij het ons niet veroorloven om naast bekostiging uit algemene middelen van bestaande dienstverbanden ook nog eens voor eigen rekening mensen vanaf de wachtlijst te gaan plaatsen. Een wachtlijst (opgeschoond) die pieken uit het verleden ruim te boven zal gaan.

De vijf gemeenten protesteren dan ook met klem tegen deze ontwikkelingen en verzoeken de minister maatregelen te treffen die ons helpen uit deze impasse te komen en ons in staat stellen ook in de toekomst een goede uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening te garanderen.
Provincie:
Tag(s):