dinsdag, 27. mei 2008 - 17:30

Minder eisen en regels subsidie provincie Fryslân

De provincie heeft het aantal eisen en regeltjes die eerder werden gesteld aan subsidies fors verminderd. Daarmee is de provincie tegemoet gekomen aan de kritiek vanuit de Friese samenleving ontvangers van bijvoorbeeld kleine subsidies aan dezelfde eisen moesten voldoen dan degenen die grote bedragen krijgen.

Vanaf januari 2006 heeft de provincie een apart project gedraaid, waarin werd beoogd om de regelgeving en procedures voor burgers en bedrijven te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen. Het project, met als doel om het klanten van de provincie makkelijker te maken, is onlangs beëindigd. Dat betekent niet dat de aandacht voor deze materie verslapt. Het verminderen en vereenvoudigen van regels en procedures blijft een permanente opgave voor de provincie.

Het project Deregulering heeft geleid tot een nieuwe algemene subsidieregeling, waarin de eisen aan verantwoording van een subsidie sterk zijn vereenvoudigd. Ook kent de nieuwe verordening de mogelijkheid om subsidies tot een bedrag van € 1000 direct vast te stellen. Beide veranderingen hebben geleid tot een aanmerkelijke vermindering van administratieve lasten.

Eerder stelde de provincie een accountantsverslag als eis om een subsidie te verantwoorden vanaf € 11.400. Tegenwoordig ligt deze grens op een subsidie van € 50.000 en meer. Verder zijn er binnen verschillende beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld bij economie en cultuur, bestaande subsidieregelingen samengevoegd en vereenvoudigd. Binnen het beleidsprogramma Milieu bereidt de organisatie de invoering voor van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die als doel heeft vergunningen aan bedrijven en burgers voortaan via één loket, één besluit en één procedure te verlenen.
Provincie:
Tag(s):