zondag, 21. september 2008 - 23:02

Minister Bos verbiedt speculeren op koersverliezen

Den Haag

Minister Bos wil geen ruimte bieden aan speculatieve partijen die koersen omlaag willen brengen om daarvan fors te profiteren. Een verbod op naked short selling in aandelen van financiële instellingen moet het speculeren op koersverliezen tegengaan. Dit maakt het ministerie van Financiën bekend.

Bij naked short selling verkoopt een verkoper aandelen zonder dat hij die in bezit heeft en zonder dat hij een garantie van een derde partij heeft dat hij de aandelen kan lenen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal streng op het verbod toezien.

In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten geld al een verbod op de omstreden shortselling. Het verbod geld voor drie maanden. De maatregel die rust op de markt moet brengen is om middernacht ingegaan.


Het verbod:
(1) De maatregelen betreffen (certificaten van) aandelen uitgegeven door financiële ondernemingen die worden verhandeld aan Euronext Amsterdam; deze hebben betrekking op transacties uitgevoerd voor eigen rekening of voor rekening van derden, met uitzondering van transacties die worden gedaan door tussenpersonen die handelen als cash marketmaker of tegenpartij bij bloktransacties.


(2) Alle verkooporders die leiden tot uitgestelde vereffening/levering met betrekking tot één van de betrokken (certificaten van) aandelen, moet ten belope van 100% gedekt zijn door de financiële instrumenten die het voorwerp uitmaken van de verkooporders.


(3) Deze maatregelen strekken ertoe de integriteit en de goede werking van de financiële markt te bevorderen. De maatregelen moeten met name voorkomen dat er transacties of orders plaatsvinden die valse of misleidende signalen geven of kunnen geven over het aanbod van, de vraag naar of de koers van financiële instrumenten zoals
bedoeld in artikel 5:58 Wet op het financieel toezicht (‘Wft’).


(4) Partijen dienen deze maatregelen te respecteren vanaf maandag 22 september 2008, voor een termijn van 3 maanden. Zowel de duur als inhoud van deze maatregelen kunnen tussentijds worden aangepast of worden ingetrokken.


(5) Een transactie of order, of een combinatie van transacties of orders die op zichzelf niet valt onder bovenstaande maatregelen maar hetzelfde effect kan bewerkstelligen, kan eveneens geacht worden onder het verbod van artikel 5:58 Wft te vallen.


(6) Elke partij die een gecumuleerde netto-economische short-positie heeft, die meer bedraagt dan 0,25% van het kapitaal van één van de betrokken financiële ondernemingen, wordt verzocht deze posities nu reeds aan de AFM te melden ten laatste op de daarop volgende werkdag (t+1) nadat deze is ontstaan. Wij gaan ervan uit dat marktpartijen zich hieraan houden. Formele regelgeving om deze maatregel te bekrachtigen is in voorbereiding.

Indien niet in overeenstemming met het bovenstaande wordt gehandeld treed de waakhond AFM op..
Categorie:
Tag(s):