vrijdag, 23. mei 2008 - 23:56

Minister Eurlings vervolgt aanwijzingsprocedure Lelystad Airport

Lelystad

Minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, vervolgt de procedure om te komen tot uitbreiding van luchthaven Lelystad. In oktober 2007 kwam deze stil te liggen door een uitspraak van de Raad van State over de bestaande vergunning van de luchthaven. Voornaamste reden was dat in het verleden het Milieueffectrapport (MER) niet goed was uitgevoerd. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat had daarin slechts een deel van de totale ontwikkeling meegenomen.
De Raad van State wenste een nieuw en beter onderbouwd besluit, dat ook rekening houdt met de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport.

Na overleg tussen het ministerie en de convenantpartners (Lelystad Airport, gemeente Lelystad en provincie Flevoland) zijn alle partijen het nu eens over de wijze waarop procedures moeten worden doorlopen. De minister heeft in een brief de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

PKB blijft uitgangspunt
De Planologische Kernbeslissing (PKB) uit 2004 vormt nog altijd het ruimtelijke en juridisch kader waarbinnen Lelystad Airport haar plannen moet uitvoeren. De PKB regelt onder andere de openingstijden van de luchthaven en geeft de geluidscontouren aan waarbinnen de luchthaven moet opereren. In de PKB is opgenomen dat Lelystad Airport ‘general aviation’ (ongeregeld vliegverkeer) van Schiphol moet overnemen. Om een rendabele luchthaven te krijgen mag de exploitant ook ruimte bieden aan lijndienstverkeer. Daarvoor wordt de start- en landingsbaan verlengd tot 2.100 meter.

Concreet is in het afgelopen maanden gevoerde overleg tussen de betrokken partijen gesproken met hoeveel en welke typen vliegtuigen Lelystad Airport haar uitbreidingsplannen vorm gaat geven: wat past binnen de regels van de geldende PKB; waarmee moet in het op te stellen MER worden gerekend?

Nieuw aanwijzingsverzoek
Dat heeft geleid tot een nieuw aanwijzingsverzoek van Lelystad Airport aan de minister waarin als ‘invoerset’ voor de MER (= de vlootmix waarmee vanaf en op Lelystad Airport wordt gevlogen) is opgenomen een aantal van 9.000 vliegtuigbewegingen van grotere vliegtuigen (tot 180 passagiers). Daarvan bestaan 5.000 uit Boeing 737’s. Daarnaast is er ruimte voor 120.000 vliegbewegingen van klein vliegverkeer. Deze invoerset biedt ruimte aan het verwerken van circa 1 tot 1,5 miljoen passagiers per jaar en past bij het karakter van een ‘business airport’ zoals dat in de PKB staat omschreven.

Doorlooptijd 14 maanden
Het is nu aan de minister het ingediende aanwijzingsverzoek te beoordelen en tijdig een besluit te nemen.
Dat besluit moet hij hebben genomen binnen twee jaar na de uitspraak van de Raad van State, dus uiterlijk oktober 2009. ‘Het doorlopen van de procedure voor het nemen van een aanwijzingsbesluit vergt, inclusief inspraak en advisering, circa 14 maanden, waarmee voldaan kan worden aan de door de Raad van State gestelde termijn om binnen 2 jaar na de uitspraak een besluit te nemen.’ zo schrijft minister Eurlings aan de Tweede Kamer.

Inspraak
Naar verwachting start de MER- en aanwijzingsprocedure zeer binnenkort met terinzagelegging van een Startnotitie van Lelystad Airport hierover. Daarop kunnen reacties worden ingediend bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.
De gemeente Lelystad kan aansluitend daarop starten met het maken van een nieuw bestemmingsplan, gebaseerd op de uitbreiding van de luchthaven.

Zeer tevreden
Gemeente Lelystad en Provincie Flevoland zijn zeer tevreden dat de aanwijzingsprocedure voor een nieuwe en uitgebreide luchthaven nu hervat wordt en dringen er bij de minister op aan om nu met voortvarendheid deze procedure te doorlopen. Gemeente en provincie hechten waarde aan een snelle ontwikkeling van Lelystad Airport vanwege de verwachte groei van werkgelegenheid en de overige economische voordelen voor de regio van deze luchthaven.
Provincie:
Tag(s):