maandag, 15. december 2008 - 19:06

Minister in de fout inzake afschot damherten in kop van Schouwen ?

Oud-Sabbinge

Naar nu blijkt was Minister Verburg van LNV tijdens eerdere Kamervragen slecht geïnformeerd over de Schouwse damhertenkwestie – en vervolgens ontvingen ook de leden van de Tweede Kamer foutieve informatie.Maatregelen om verkeersonveilige situaties door damherten tegen te gaan, blijken helemaal niet uitgevoerd te zijn door provincie en beheersorganisaties.

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer, heeft minister Verburg (LNV) hierover vandaag Kamervragen gesteld.

Rob Ossewaarde, voorzitter Partij voor de Dieren Werkgroep Zeeland, vertelt: “Volgens minister Verburg hebben de provincie Zeeland en beheersorganisaties snelheidsbeperkingen, wildsignalering en dergelijke ingevoerd – er zou zelfs een weg verwijderd zijn – om verkeersoverlast door damherten in en rond het natuurgebied in te perken. Verburg stelde toentertijd vervolgens dat - ómdat die verkeersmaatregelen niet zouden werken én de damherten verkeersonveilige situaties zouden veroorzaken –het nu beter was om de dieren af te schieten. Maar er zíjn helemaal geen maatregelen getroffen!�

Opnieuw blijken een aantal argumenten van voorstanders binnen provincie en beheersorganisaties vóór doding van honderden beschermde damherten in Schouwen op drijfzand gebaseerd. Eerder ontstond grote de commotie omtrent ondeugdelijke tellingen (‘zoekgeraakte telbriefjes’) door de Faunabeheereenheid (FBE). De Partij voor de Dieren heeft de minister dan nu ook dringend verzocht om taken (o.a. wildtelling), planvorming, uitvoering en toezicht niet meer bij één en dezelfde organisatie (te weten: de Faunabeheereenheden) te leggen.

Volgens de minister genomen maatregelen in & rond de ‘Kop van Schouwen’:

- snelheidsbeperkende maatregelen op de N57 en N59

- wildwaarschuwingsborden geplaatst

- borden met lagere maximumsnelheid

- wildspiegels

- snelheidsbeperkende maatregelen op de kleinere wegen

- infrarood-detectiesysteem op plaatsen waar de risico’s aantoonbaar groter zijn

- ’s nachts afsluiten van de Vroonweg en Strandweg voor gemotoriseerd verkeer

- inrichting van bermen die een goed zicht op eventueel overstekende dieren garanderen

- verwijdering Vroonweg

“De veronderstelde verkeers(on)veiligheid is een laatste belangrijk argument voor voorstanders van de jacht op (beschermde) diersoorten,� zegt Rob Ossewaarde, voorzitter Werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren: “Als normale preventieve maatregelen in het kader van overlast en verkeersveiligheid niet zijn genomen - hoe kan de provincie Zeeland dan verantwoording nemen voor een afschotvergunning voor 275 damherten?“
Provincie:
Tag(s):