maandag, 15. december 2008 - 15:49

Ministeries krijgen elk eigen ICT-verantwoordelijke

Den Haag

Ter verbetering van het informatiemanagement wordt op alle ministeries een Chief Information Officer (CIO) op strategisch niveau aangesteld. Ministeries starten geen projecten met een grote ICT-component zonder dat de CIO daarover een oordeel heeft gegeven. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag 15 december laten weten.

Bij slechts een beperkt aantal ministeries bestaat nu de functie van Chief
Information Officer (CIO) op strategisch niveau. Het kabinet acht het noodzakelijk dat binnen alle ministeries de CIO-rol op hoog ambtelijk niveau wordt belegd, zoals ook door de Rekenkamer bepleit.

De bestaande integrale managementverantwoordelijkheid van beleidsdirecties voor ICT-projecten kan daarbij onverkort worden gehandhaafd.

De CIO is onder meer verantwoordelijk voor de departementale strategie voor informatievoorziening en ICT en bewaakt de rijksbrede kaders. De directeur Informatiseringsbeleid van BZK vervult de rol van CIO voor het Rijk.

Dat is een van de aanvullende maatregelen om de sturing en beheersing van grote ICT-projecten, projecten van meer dan € 20 miljoen, binnen de rijksoverheid te verbeteren. Daartoe heeft de ministerraad op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

Beter informatiemanagement betekent ook professionalisering van het opdrachtgeverschap en van de aansturing van ICT-projecten. Daarvoor wordt een speciaal curriculum ontwikkeld.

Het kabinet wil de kosten van grote ICT-projecten beter inzichtelijk maken, zoals ook de Algemene Rekenkamer had geadviseerd. De administratie van ICT-projecten zal daartoe voortaan op eenduidige wijze, met onderscheid naar kostensoorten, worden ingericht. De minister van BZK zal op basis van dit nieuwe model jaarlijks aan de Tweede Kamer over de voortgang van grote ICT-projecten rapporteren.

De maatregelen van het kabinet zijn opgenomen in een brief van minister Ter Horst aan de Tweede Kamer. Zij vormen een aanvulling op de maatregelen die zijn genoemd in haar brief aan de Tweede Kamer van 26 juni 2008.
Categorie:
Tag(s):