donderdag, 20. november 2008 - 9:17

Nicis: 'Re-integratiebeleid levert nog te weinig op'

Groningen

Het College van Stedelijke Innovatie (CSI) van Nicis Institute heeft onderzoek gedaan naar het effect van de re-intergratie bij mensen die een bijstandsuitkering krijgen. Volgens het CSI levert dit momenteel nog te weinig op.

Het CSI concludeert dat het actief bevorderen van de uitstroom naar regulier beleid via re-integratiebeleid nauwelijks bij aan het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden zorgt. Ook de kosten die hiermee gepaard gaan zijn te hoog.

Het onderzoek baseert zich daarbij op het feit dat in 2007 90.000 re-integratietrajecten zijn beëindigd waarvan 21.000 mensen (23%) zijn uitgestroomd naar werk (bruto effectiviteit). Afgezet tegenover de in 2007 aan gemeenten beschikbaar gestelde middelen voor re-integratie (euro 1,45 miljard) komt dit neer op euro 69.000 per persoon dat naar werk is uitgestroomd. Uitgaande van onderzoek door SEO komt prof. dr. Jouke van Dijk tot de aanname dat slechts 3% hiervan het gevolg is van een re-integratietraject (netto effectiviteit). In dat geval zouden de kosten voor ieder naar werk geïntegreerd persoon euro 537.000 bedragen.
Provincie:
Tag(s):