vrijdag, 4. juli 2008 - 15:28

Nieuw sociaal beleid

Zeeland

De Provinciale Staten van Zeeland hebben besloten de beleids-programmering Sociale Zorg (BSZ) niet voor vier jaar, maar voor anderhalf jaar, tot 1 januari 2010, vast te stellen. Dit is het gevolg van het bestuursakkoord naar aanleiding van het advies van de Commissie Lodders.

Dit advies gaat over de rol- en taakverdeling van de provincie en gemeenten op het terrein van sociaal beleid. In de periode tot 2010 zal een herijking van het provinciaal sociaal beleid plaatsvinden.

Nieuwe BSZ
Bij de uitvoering van de BSZ tot 2010 ligt de nadruk vooral op:

- Uitvoering van het collegeprogramma, zoals dat in de verschillende nieuwe stimuleringsregelingen is vastgelegd

- De kleine subsidieregelingen die met name het vrijwilligerswerk ondersteunen

- De voorbereiding en uitvoering van demonstratieprojecten
(pilotprojecten Zeeuws model)

- Uitvoering van het meerjarig vastgelegd steunfunctiebeleid ten aanzien van mantelzorg, Wmo-ondersteuning, weerbaarheid, huiselijk geweld etc.

De Provincie zal voorlopig terughoudend zijn met het subsidiëren van
nieuwe, grote projecten. Ook omdat er al heel veel projecten, die
voorgaande jaren zijn gesubsidieerd, nog in 2008 en begin 2009 lopen.
Kleine subsidieverzoeken tot € 5.000 kunnen in 2008 nog wel worden
ingediend wanneer ze passen bij de nieuwe speerpunten van het
provinciaal sociaal beleid.
Provincie:
Tag(s):