dinsdag, 5. februari 2008 - 16:55

Nieuwe moerasgebieden goed voor zeldzame vogels

Groningen

Drie nieuw aangelegde moerasgebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de provincie Groningen zijn van grote ecologische waarde. Zo herbergen deze gebieden een zeer waardevolle broedvogelbevolking met tientallen soorten van de Nederlandse Rode Lijst. Dit blijkt uit broedvogelinventarisaties uit 2006 en 2007 door Staatsbosbeheer en Stichting Groninger Landschap.

Het gaat om het gebied Tetjehorn aan de noordoever van het Schildmeer (161 ha.) en om twee natte natuurgebieden langs de Hunze: de Westerbroekstermadepolder (199 ha.) en de Kropswolderbuitenpolder (281 ha.). In Tetjehorn broedden in 2006 zeventien soorten die voorkomen op de Nederlandse Rode Lijst, waaronder de roerdomp (4 broedparen (bp.)) en de zomertaling (10 bp). Daarnaast komen in Tetjehorn grote aantallen typerende moerassoorten voor, zoals de waterral (26 bp.) en het baardmannetje (3 bp.).

In de Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder broedden in 2007 voor het eerst sinds tientallen jaren zwarte sterns (1 of meer bp.). Daarnaast komen er achttien andere broedvogels van de Nederlandse Rode Lijst in het gebied voor, waaronder het porseleinhoen (7 bp.) en de watersnip (11 bp.). Sinds twee jaar zwerven buiten het broedseizoen een of twee overwinterende zeearenden door het gebied.
Provincie:
Tag(s):