vrijdag, 13. juni 2008 - 14:59

Nieuwe website over milieu-effecten luchthaven Lelystad

Lelystad

Milieudefensie wil omwonenden goed informeren over de effecten van een uitbreiding van luchthaven Lelystad. In samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Flevoland is daarom de website www.luchthavenlelystad.info ontwikkeld.

De website geeft informatie over effecten voor natuur, milieu en de
omgeving en geeft zicht op alternatieven voor de groeiplannen van de
luchthaven. De website bevat ook links naar de standpunten van milieu-
en bewonersorganisaties.

Milieudefensie en andere organisaties zijn bang dat met de uitbreiding
van de luchthaven het hek van de dam is. Als de startbaan verlengd is,
wordt het voor omwonenden gemeenten en Provincie moeilijk om de groei
van de luchthaven in toom te houden

De lancering van de website sluit aan bij het begin van de nieuwe
procedure voor uitbreiding van de luchthaven. Daarvoor moet een vergunning (aanwijzing) worden verleend. Om dit te kunnen doen is het
noodzakelijk om de te verwachten milieueffecten goed in kaart te
brengen, middels een milieueffectrapportage (MER).

Op 5 juni is de Startnotitie voor het op te stellen MER verschenen. Burgers en andere belanghebbenden kunnen tot 16 juli aangeven welke (milieu)effecten en alternatieven dienen te worden onderzocht. Dit kan mogelijk leiden tot aanpassing van de plannen.

De website www.luchthavenlelystad.info geeft informatie die benut kan worden bij het indienen van een inspraakreactie.
Provincie:
Tag(s):