maandag, 23. juni 2008 - 12:45

Nieuwe werkwijze gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaters

De komende vijf jaar gaan de verschillende partners in Friesland nog intensiever samenwerken om het voortijdig schoolverlaten van jongeren met een meervoudige problematiek te voorkomen en te bestrijden. Dit zal plaatsvinden binnen een consultatieteam. Binnen dit team wordt een speciaal traject voor de jongere vastgesteld. Deze aanpak blijkt de laatste jaren dermate succesvol dat het wenselijk is de werkwijze vanaf het schooljaar 2008/2009 in een convenant formeel te verankeren.

Daartoe wordt dinsdag 24 juni een speciaal convenant ondertekend tussen de verschillende partners in de RMC regio Friesland Noord. De Stuurgroep RMC Regio Friesland Noord wordt door de voorzitter, wethouder Jeugd en Onderwijs van de contact-gemeente Leeuwarden, dhr. G. Krol vertegenwoordigd. Mede-ondertekenaars zijn de besturen van ROC Friesland College, ROC Friese Poort , Verslavingszorg Noord Nederland, Het Buro Saris, ZIENN, GGZ Friesland, en Gemeente Leeuwarden.

Doel van het convenant is het vergroten van het aantal herplaatsingen van vsv-ers uit de tweede fase. De partijen beogen bovendien een toename van het aantal herplaatsingen tot jaarlijks 50% van het aantal vsv-ers in de tweede fase in het schooljaar 2012 - 2013.

Sinds 1999 bestaat er in Friesland een samenwerkingsoverleg (het zogenaamde consultatieteam RMC tweede fase) om jongeren met een meervoudige problematiek te bespreken. Een jongere met een meervoudige problematiek betreft een voortijdig schoolverlater die op meerdere terreinen in de maatschappij vastloopt. Het zijn leerlingen in de leeftijdscategorie 18 tot 23 jaar.

De RMC regio Friesland Noord omvat de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Dongeradeel, Dantumadeel, Het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Terschelling, Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Menaldumadeel, Boarnsterhim, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel.
Provincie:
Tag(s):