dinsdag, 3. juni 2008 - 16:09

NZa: Apothekers per prestatie een passende vergoeding

Groningen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijzigt per 1 juli de tariefstructuur van apothekers. Het huidige vaste tarief verdwijnt, daarvoor in de plaats komt een meer prestatiegericht systeem. Apothekers blijven een vast tarief ontvangen voor de basisprestaties, maar voor de aanvullende taken ontvangen zij een per prestatie verschillende vergoeding. Het verschil in tarifering tussen apotheken en apotheekhoudende huisartsen verdwijnt.

De NZa regelt met de beleidsregel prestatiebekostiging farmaceutische zorg de omzetting van één vast tarief voor alle apotheekdiensten naar een flexibel, modulair systeem met daarnaast een component met vrije prijzen. Het besluit is conform de aanwijzing van VWS en een afspraak in het transitieakkoord met betrokken partijen. Het besluit bevat nog geen uitkomsten van het onderzoek naar de praktijkkosten van apotheekhoudenden. De beleidsregel gaat op 1 juli 2008 van kracht.

Het besluit is in het belang van de consument. Het flexibele systeem is voor apotheken een stimulans om service met een hogere kwaliteit te blijven leveren. Gevolg hiervan is dat consumenten via het eigen risico worden geconfronteerd met soms hogere, soms lagere tarieven.

Deze wijziging in de tariefstructuur stond al lang op de rol en staat los van de recente prijsverlagingen van geneesmiddelen door fabrikanten, en van het onderzoek naar inkoopvoordelen en praktijkkosten. Dat onderzoek rondt de NZa 1 november dit jaar af.
Provincie:
Tag(s):