maandag, 2. juni 2008 - 20:13

OM heeft niet alle stukken gezien in fraudezaak AHOLD

Zaandam

Het Openbaar Ministerie blijkt in het onderzoek naar de boekhoudfraude bij Ahold geen volledige inzage te hebben gekregen in het dossier van Deloitte & Touche over de jaren 1997 t/m 2001. Het OM is hierop geattendeerd door een opmerking in het verweerschrift van een voormalig accountant van Deloitte & Touche, tegen wie het OM een klacht heeft ingediend.

Het OM heeft Deloitte & Touche om opheldering gevraagd, waarna het bestuur van Deloitte & Touche heeft bevestigd dat zij over documenten met betrekking tot de consolidatie van groepsmaatschappijen beschikt die niet aan de opsporingsautoriteiten zijn verstrekt. Volgens Deloitte & Touche zou het gaan om zogenaamde ‘consolidation packs’ met daarin onder meer opgenomen boekhoudkundige gegevens en rapportages van de accountants van buitenlandse groepsmaatschappijen. Deloitte & Touche stelt zich op het standpunt dat de consoldation packs voor het onderzoek niet relevant waren.

In het verlengde van de strafzaak tegen de vier voormalige bestuurders van het Ahold concern, waarin hen onder meer valsheid in geschrifte en het publiceren van een onware balans ten laste wordt gelegd, is het Openbaar Ministerie een tuchtprocedure begonnen tegen een voormalig medewerker van Deloitte & Touche, die in de periode waarin de vermeende strafbare feiten zijn gepleegd, als accountant verantwoordelijk was voor de controle op de financiële gang van zaken bij Ahold.

In deze tuchtprocedure heeft de ex-medewerker in een verweerschrift laten weten dat Deloitte & Touche zich tijdens het onderzoek in de strafzaak Ahold heeft beperkt tot het overleggen van stukken die voldeden aan de door de OM gedefinieerde omschrijving, namelijk ‘vastleggingen van medewerkers van Deloitte zelf’. Documenten die niet als zodanig waren te kwalificeren, zijn volgens de voormalig medewerker niet overlegd.

Het OM heeft met verbazing kennis genomen van de uitlatingen in het verweerschrift, te meer omdat zich in het strafdossier in de hoger beroepzaak tegen de voormalige bestuurders van Ahold, de volgende verklaring van Deloitte en Touche bevindt: ‘Voorts kunnen wij, eveneens naar beste weten en kunnen, verklaren dat geen documenten met betrekking tot de consolidatie van groepsmaatschappijen van Koninklijke Ahold NV in ons archief aanwezig zijn, die niet aan het Openbaar Ministerie ter beschikking zijn gesteld.’

Tijdens de eerste inhoudelijke procesdag van het hoger beroep in de strafzaak tegen de vier voormalige Ahold bestuurders, heeft het OM kenbaar gemaakt het ontbrekende dossier alsnog te zullen opeisen. Het OM buigt zich bovendien over de vraag of Deloitte & Touche en/of één of meer van haar medewerkers, zich door het niet overleggen van stukken schuldig heeft/hebben gemaakt aan strafbare feiten. De ex-medewerker van Deloitte & Touche zal in de strafzaak in hoger beroep als getuige worden gehoord. Bovendien heeft het hof gelast dat alle documenten uit de tuchtprocedure aan het strafdossier worden toegevoegd.
Provincie:
Tag(s):