woensdag, 12. maart 2008 - 9:22

Ondertekening Intentieverklaring Rijn-Oost

Winterswijk

Afgelopen maandag heeft wethouder Rik Gommers namens de gemeente Winterswijk de Intentieverklaring Rijn-Oost ondertekend. Dit gebeurde in Zwolle. Met de ondertekening van de verklaring spreken de deelnemende partijen een aantal intenties op watergebied uit: de partijen nemen doelen en maatregelen waar nodig op in eigen plannen en besluiten.

Daarnaast voeren de partijen de maatregelen uit in samenwerking met de andere partijen. Dit gebeurt niet alleen als men zelf verantwoordelijk is, maar ook als men tot de betrokken partijen behoort. In het laatste geval geldt dat bestemmingsplannen indien nodig hierop aangepast worden.

In deelstroomgebied Rijn-Oost werken een aantal partijen samen aan schoon en veilig water voor mens, plant en dier. Het gaat om drie provincies, vijf waterschappen, directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat en de tot het deelstroomgebied behorende gemeenten.

De deelnemende partijen zien het garanderen van schoon en veilig water als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Noodzakelijke maatregelen voor schoon water, zoals die voortvloeien uit de Europese kaderrichtlijn Water, hangen samen met maatregelen voor veilig water, die nodig zijn op grond van het Waterbeleid 21e eeuw.

In 2007 hebben gemeenten, waterschappen, provincies en maatschappelijke groeperingen samengewerkt om doelen, maatregelen en kosten vast te stellen voor schoon en veilig water. In de Regionale Nota Rijn-Oost zijn de resultaten voor oppervlaktewateren en grondwater opgenomen.

De chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren blijkt niet overal toereikend. Het aanpakken van chemische stoffen wordt als een rijksverantwoordelijkheid beschouwd. Om de ecologische kwaliteit te verbeteren, wordt gekozen voor inrichtingsmaatregelen. In de periode 2009 - 2027 wordt 1.500 km watergang opnieuw ingericht en meer dan 500 vispassages worden gebouwd.

In gebieden met een natuurfunctie is de herinrichting ingrijpender dan in gebieden met een landbouwfunctie. De kosten van de maatregelen worden door de waterschappen gedragen en zullen tot een lichte lastenstijging leiden.

De kosten van maatregelen voor grondwater worden door de provincies gedragen. Op de meeste plaatsen is de grondwatervoorraad voldoende en de kwaliteit voldoende.
Provincie:
Tag(s):