dinsdag, 16. september 2008 - 17:56

Onderzoeks-resultaten natuurherstel Westerschelde Middengebied

Westerschelde

Begin dit jaar stelde provincie Zeeland het 'Spoorboekje Middengebied' op, een alternatief onderzoekspakket met kansrijke projecten voor natuurherstel in het Middengebied van de Westerschelde.

De afgelopen maanden zijn studies uitgevoerd naar de ecologische opbrengst en uitvoerbaarheid van de projecten. De onderzoeksresultaten zijn nu bekend.

De provincie is positief over de resultaten van de studies. Deze bieden een aantal goede mogelijkheden. Vooral Perkpolder, Waterdunen en een aantal buitendijkse projecten zijn kansrijk en wenselijk volgens de provincie. Braakman-Noord is ecologisch interessant, maar brengt hoge kosten en ingrijpende effecten op de omgeving met zich mee.

Voor Sieperdaschor geldt dat dit alleen aan de orde is als minister Verburg besluit tot aanleg van de Hedwigepolder als estuarien natuurgebied.

De studies gaan onder andere in op de uitvoerbaarheid, in bijzonder op technisch en financieel gebied. Alle projecten leveren een kwantitatieve bijdrage aan herstel van estuariene natuur, in de vorm van habitattypen. De kwaliteit is echter per project verschillend. Dit is mede afhankelijk van de mate waarin de getijdendynamiek van het estuarium aanwezig is.

De provincie voert nu overleg met overheden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenpartijen over de projecten. Ook zullen Gedeputeerde Staten de commissie Ruimte, Ecologie en Water raadplegen over de resultaten. Op basis van deze overleggen wordt een voorlopig standpunt over het herijkte pakket bepaald.
Provincie:
Tag(s):