dinsdag, 24. juni 2008 - 11:33

Opdracht Voorzitter Veiligheidsregio Zeeland om convenant met minister af te sluiten

Zeeland

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft in de vergadering van het Algemeen Bestuur op donderdag 19 juni 2008 van twaalf burgemeesters de opdracht gekregen een convenant af te sluiten met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Burgemeester Schouwenaar stemde namens de gemeente Middelburg tegen.

Het convenant biedt de mogelijkheid een grote slag te maken in de verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Voor dit doel stelt het Ministerie van BZK voor een periode van twee jaar extra subsidie beschikbaar van totaal bijna 1,6 miljoen.

Door middel van convenanten met veiligheidsregio’s wil de minister van BZK regio’s stimuleren toe te groeien naar het niveau van eisen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing dat in het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s wordt gesteld. Waar nodig worden de eisen aangepast op de lokale situatie.

De minister heeft gesteld dat veiligheidsregio’s aan de kwaliteitseisen in de wet Veiligheidsregio’s en de bijbehorende Kwaliteits AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) moeten voldoen, ongeacht of zij wel of niet een conv enant afsluiten. Als regio’s geen convenant afsluiten, moeten zij zelf het geheel financieren.

De opdracht van de burgemeesters om het convenant af te sluiten gaat ter accordering naar de gemeenteraden van de dertien Zeeuwse gemeenten.

Op woensdag 9 juli is een ondertekeningsbijeenkomst voorzien met minister Ter Horst van BZK en de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Namens de Veiligheidsregio Zeeland zal voorzitter J.A.H. Lonink, burgemeester van Terneuzen, het convenant ondertekenen.

In het convenant worden onder andere de volgende randvoorwaarden gesteld waaraan de Veiligheidsregio Zeeland in samenwerking met de partners in rampenbestrijding en crisisbeheersing moet voldoen:

1. Rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde en voldoen aan basisvereisten crisismanagement.
Het gaat hier om eisen op het gebied van melding en alarmering voor grootschalig optreden, opschaling, leiding en coördinatie, informatie-management en het opstellen van een risicoprofiel. Aan deze vereisten wordt reeds gewerkt.

2. Professioneel georganiseerde veiligheidsregio.
Het betreft in het bijzonder eisen aan multidisciplinaire informatievoorziening, ICT en opleiden,trainen en oefenen. De in 2008 af te ronden interne reorganisatie van de Veiligheidsregio Zeeland heeft ten doel deze professionaliteit te waarborgen.

3. Eén brandweerorganisatie per 31 december 2010.
Regionalisering wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een slagvaardige en professionele organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing (zie toelichting onderaan).

4. Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

De GHOR-taken moeten in 2009 gecertificeerd zijn volgens de eisen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). De GHOR is reeds gestart met dit kwaliteitstraject.

5. Politie.
De afspraken in het samenwerkingsconvenant tussen de Veiligheidsregio Zeeland en Politie Zeeland worden gecontinueerd en uitgewerkt.

6. Gemeenten.
De gemeentelijke processen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing (bijv. planvorming, opleiden, trainen, oefenen) worden regionaal aangestuurd. Ook hiermee hebben Veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse gemeenten al een start gemaakt.
Provincie:
Tag(s):