vrijdag, 3. oktober 2008 - 21:36

Oplossing blauwalgproblematiek Volkerak-Zoommeer in zicht

Op basis van de studieresultaten naar de overdadige groei van blauw-algen in het Volkerak-Zoommeer concludeert het bestuurlijk overleg Volkerak-Zoommeer dat de meest gewenste toekomst voor het meer zout is met een beperkt getij. Tegelijkertijd signaleren zij dat door de verzilting een tekort ontstaat aan zoetwater in de omgeving. Deze problemen vragen om een oplossing voordat het zout kan worden toegelaten.

Het Volkerak-Zoommeer, sinds 1987 zoet, kampt al jaren met overdadige blauwalgengroei. Die algen zijn giftig, veroorzaken stankoverlast en hoofdpijn, frustreren de natuurdoelstellingen, maken het water ongeschikt voor de landbouw en verminderen de aantrekkelijkheid voor de recreatie.

In opdracht van het Bestuurlijk Overleg Volkerak-Zoommeer (BOKV), is de afgelopen jaren onderzocht op welke manier het probleem van de blauwalgen kan worden bestreden. In het BOKV participeren bestuurders van de provincies, de waterschappen en gemeentes en vertegenwoordigers van de ministeries van LNV en Verkeer&Waterstaat.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Kort samengevat luiden de conclusies dat het probleem van de blauwalgen alleen oplosbaar is door het meer te verzilten en een getij van minstens 30 centimeter toe te staan. Zoet houden blijkt geen alternatief. Positief effect is dat verzilting kansen biedt voor recreatie, schelpdierteelt en andere economische activiteiten. Daar staat tegenover dat onder invloed van de verzilting de zoetwatersituatie in de streek wijzigt waardoor verschillende gebruiksfuncties beperkt dreigen te worden.

Op basis van de studieresultaten is het BOKV voornemens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te adviseren het Volkerak-Zoommeer te verzilten, op voorwaarde dat de uitvoering daarvan niet start voordat een oplossing is uitgewerkt voor de zoetwaterproblematiek die met de erzilting samenhangt.

Dit laatste omdat de oplossing voor het Volkerak Zoommeer niet moet leiden tot problemen in het stroomgebied Hollands Diep/Haringvliet. Om die reden zullen de Zuid-Hollandse partijen op korte termijn onderzoeken hoe de optimale zoetwater situatie in dat stroomgebied kan worden bereikt.

Op 22 en 23 oktober worden de resultaten toegelicht tijdens openbare informatieavonden voor bewoners en gebruikers van het gebied. Daarbij zullen ook enkele leden van het BOKV aanwezig zijn om de bestuurlijke afweging achter het conceptadvies toe te lichten.
Provincie:
Tag(s):