dinsdag, 11. maart 2008 - 16:36

Opzet beleid cultuureducatie werkt

Groningen

Het provinciaal beleid met betrekking tot cultuureducatie werkt, dat blijkt uit het onderzoek dat bureau BMC heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen. Met het onderzoek is het provinciale cultuureducatiebeleid in het algemeen en het functioneren van de cultuureducatie instellingen (IVAK en KunstStationC) in het bijzonder geëvalueerd.

In de evaluatie is aandacht besteed aan inhoud (beleid en opdracht), klantgerichtheid, organisatie en financiën. Het college van GS heeft de uitkomsten van dit onderzoek vandaag vastgesteld.

Uit het onderzoek van BMC komt naar voren dat de visie van de provincie op cultuureducatie een goede visie is, die aansluit bij de landelijke visie en die van scholen en het culturele veld. Bureau BMC raadt de provincie aan de huidige opzet op hoofdlijnen te handhaven. Daarnaast blijkt uit het onderzoek blijkt dat ruim 80% van de scholen tevreden is over de ondersteuning die IVAK en KunstStationC bieden. BMC doet in het onderzoeksrapport ook een aantal aanbevelingen. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat er naast de vraaggerichte werkwijze ook aandacht mag zijn voor het ontwikkelen van aanbod op het gebied van cultuureducatie.

In 2005 is met de cultuurnota Stroomversnelling 2005-2008 het beleid ten aanzien van cultuureducatie volledig herzien. Van een aanbodgerichte werkwijze is toen overgegaan tot een werkwijze waarin de vraag van scholen centraal staat. De centrale doelstelling is dat zoveel mogelijk scholen cultuureducatie in hun schoolplan opnemen en dat cultuureducatie een vast onderdeel van de schoolloopbaan wordt. De provincie biedt scholen ondersteuning via twee provinciale instellingen: KunstStationC en het Instituut voor Amateuristische Kunstbeoefening (IVAK).

De resultaten van het onderzoek naar cultuureducatie zullen deel uitmaken van de invulling van het cultuureducatiebeleid voor de periode 2009-2012.
Provincie:
Tag(s):