donderdag, 15. mei 2008 - 23:52

Organisaties gaan naleving afspraken samen controleren

Rotterdam

Vier milieuorganisaties, twee koepelorganisaties van het bedrijfsleven, drie ministeries, de provincie, de gemeente, stadsregio en Havenbedrijf Rotterdam hebben afgesproken tijdens de realisatie van de Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)-projecten, waaronder Maasvlakte 2, gezamenlijk de vinger aan de pols te houden bij de naleving van alle gemaakte afspraken. Daartoe hebben zij het document ‘Visie en Vertrouwen’ ondertekend.

Doel is te zorgen dat er niet alleen in de planvorming, maar ook tijdens de aanleg en daarna het evenwicht blijft tussen versterking van de economie en het vergroten van de leefbaarheid. De afspraken zijn gemaakt voor een periode van 25 jaar en zijn een combinatie van elementen uit de PKB en de diverse vergunningen voor de aanleg van Maasvlakte 2. Niet eerder zijn voor een project van deze schaal dit soort langlopende afspraken gemaakt met zulke diverse belangenorganisaties.

Jaarlijks wordt een evaluatie van de voortgang van de PMR-projecten gemaakt. Het gaat om de aanleg van Maasvlakte 2, de natuurcompensatie daarvoor (bodembeschermingsgebied en duinen), de 750 ha nieuwe natuur rond Rotterdam en de zogenaamde BRG-projecten (intensiveren gebruik bestaande havengebied én verbeteren leefbaarheid). Bovendien komt daarin ook de voortgang aan de orde van een aantal aanvullende verplichtingen die het Havenbedrijf vrijwillig op zich heeft genomen, zoals de aanleg van walstroom (elektriciteit) bij ligplaatsen voor binnenvaartschepen, het verhogen van de beladingsgraad van vrachtwagens, de duurzame inrichting van de openbare gebieden op Maasvlakte 2, het beperken van de lichthinder voor trekvogels, en de aanleg van ‘natuurstapstenen’ in het havengebied.

Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, die later dit jaar wordt benoemd, bespreken de organisaties vanaf 2010 jaarlijks de voortgang van deze zowel wettelijk als niet-wettelijk vastgelegde zaken. Op basis daarvan kan door de belangenorganisaties advies worden uitgebracht aan een van de uitvoerende partijen en kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden. Eens in de vijf jaar maakt een onafhankelijk kennisinstituut een grootschalige evaluatie van de voortgang.

De organisaties die Visie en Vertrouwen ondertekend hebben zijn de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en LNV, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, de Stadsregio Rotterdam, de Zuid-Hollandse Milieufederatie, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Stichting Duinbehoud, Deltalinqs, VNO-NCW en het Havenbedrijf Rotterdam. Mogelijk sluiten zich in de komende periode nog meer belangenorganisaties aan bij het jaarlijkse overleg.
Provincie:
Tag(s):