donderdag, 4. september 2008 - 13:40

Organisaties moeten auditcommissies instellen

Den Haag

Organisaties van openbaar belang zoals de Nederlandse vennootschappen met aan de beurs genoteerde effecten en de niet-beursgenoteerde Nederlandse kredietinstellingen en verzekeraars moeten in beginsel een auditcommissie instellen die onder meer toezicht houdt op het financiële verslaggevingsproces, de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening alsmede het risicomanagementsysteem van de vennootschap.

Dit blijkt uit een algemene maatregel van bestuur (amvb) van minister Hirsch Ballin die op 8 augustus 2008 in werking is getreden (Staatsblad 323). De in dit besluit neergelegde verplichting om een auditcommissie in te stellen, is gebaseerd op artikel 21a van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een Europese richtlijn uit 2006 over wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (nr. 2006/43/EG).

Een auditcommissie is samengesteld uit leden van de raad van commissarissen of uit leden van het bestuursorgaan die niet belast zijn met het uitvoerend bestuur van een onderneming. Wanneer een organisatie van openbaar belang een auditcommissie instelt en relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse corporate governance code inacht neemt, wordt aan de eisen van de Europese richtlijn voldaan.

De amvb zal voor veel beursvennootschappen geen nieuwe verplichting opleveren. Zo blijkt uit het derde rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code dat de meerderheid van de Nederlandse beursvennootschappen, de codebepalingen over het instellen van auditcommissies naleeft. Daarnaast zal een deel van de organisaties van openbaar belang beroep kunnen doen op een vrijstelling, zoals de instellingen voor collectieve belegging in effecten.

Ook mogen organisaties van openbaar belang afzien van het instellen van een auditcommissie, wanneer zij de taken van die commissie opdragen aan de gehele raad van commissarissen. Dit voorkomt dat een kleine raad van commissarissen een auditcommissie moet instellen. Wel moet dan in het jaarverslag worden vermeld dat de raad van commissarissen de taken van de auditcommissie heeft vervuld en moet de samenstelling van de raad worden aangegeven.
Categorie:
Tag(s):