maandag, 7. juli 2008 - 11:22

Overschot bedrijfterreinen Friesland dreigt

De provincie Friesland lijkt af te stevenen op een overschot van 363 ha bedrijfterrein in 2020. Deze conclusie kan getrokken worden uit het onderzoek van de provincie Fryslân naar de behoefte aan bedrijventerreinen in Fryslân. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige voorraad uitgeefbaar terrein (ca 640 ha) voldoende lijkt voor de vraag tot 2016, maar niet voldoende voor de verwachte vraag tot 2020.

De gezamenlijke Friese gemeenten hebben naast de nu aanwezige voorraad voornemens om ongeveer 663 ha nieuwe bedrijventerrein te gaan ontwikkelen. Terwijl de provincie verwacht dat er tot 2020 slechts 300 ha extra nodig zal zijn. Dus een overschot van 363 ha. De provincie Fryslân gaat daarbij uit van hetzelfde scenario, als waar het Rijk ook vanuit gaat. Samengevat: op dit moment is er geen overcapaciteit, maar opgepast moet worden dat die ook niet gaat ontstaan.

“Dit onderzoek bevestigt het beeld dat we hebben. We moeten goed nadenken over onze groei. En met ‘we’ bedoel ik provincie, gemeenten, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners. Ik heb er vertrouwen in dat we er gezamenlijk uitkomen en inzetten op kwalitatieve duurzame bedrijventerreinen�; aldus gedeputeerde Anita Andriesen.

Binnen de provincie zijn onderling nog wel verschillen tussen in de behoefte naar bedrijventerreinen. Zo verwachten de onderzoekers dat er in Midden-Fryslân en dan vooral in Leeuwarden tot 2020 onvoldoende bedrijventerreinen zijn. Terwijl in Zuidoost Fryslân de verwachting is dat er nu al voldoende bedrijventerreinen zijn tot 2020.

De onderzoeksresultaten zijn vervat in een conceptnotitie. De komende periode gaat de provincie hierover in overleg met gemeenten, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners om afspraken te maken over de kwantiteit en kwaliteit van bedrijventerreinen. Dit vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik.

Historie
Het onderzoek heeft als peildatum 1 januari 2007. Uit het onderzoek blijkt dat er in de periode 1990-2006 gemiddeld 80 ha per jaar grond is uitgegeven voor bedrijventerreinen. Na een piek aan het eind van de vorige eeuw, is de laatste 5 jaren de gemiddelde uitgifte van bedrijventerreinen teruggekomen op het niveau van ca. 60 ha per jaar. Ruim 60% van de uitgiftes vond plaats in de twee economische kernzones, A7-Zone Landstad Fryslân en de Westergozone. De stedelijke centra (Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, Harlingen, Sneek en Dokkum) hebben ruim de helft van de uitgifte voor hun rekening genomen.
Provincie:
Tag(s):