vrijdag, 11. juli 2008 - 21:55

Planstudiefase kustversterking Katwijk van start

Leiden

De kustverdediging van Katwijk is op termijn niet sterk genoeg om aan de steeds zwaarder wordende stormen en de zeespiegelstijging weerstand te bieden. In januari 2008 hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat de intentie uitgesproken om dit probleem met voorrang op te lossen. Na enkele maanden van voorbereiding start nu de planstudiefase.

Deze planstudiefase heeft als doel om in de komende twee jaar te bepalen op welke manier de kust bij Katwijk het best versterkt kan worden. De betrokken partijen hebben de Projectgroep Kustversterking Katwijk opgericht. Deze heeft opdracht om, in goed overleg met de betrokken bewoners, ondernemers en belangengroepen voorstellen te ontwikkelen voor de versterking van de Katwijkse kust. De definitieve besluiten hierover worden uiteindelijk genomen door de besturen van de betrokken overheden.

Tijdens de planstudiefase gaat de projectgroep samen met verschillende experts en belanghebbenden onderzoeken wat de beste en tevens financieel haalbare manier is om de kust van Katwijk te versterken. Hierbij staat veiligheid voorop, maar in het plan wordt ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de leefomgeving. Recreatiemogelijkheden en kwaliteit van natuur en strand zijn daarbij bijvoorbeeld belangrijk. De planstudiefase begint nu en zal ongeveer twee jaar in beslag nemen.

De projectgroep hecht er grote waarde aan de betrokkenen uit de omgeving goed te blijven informeren en hun meningen en kennis te betrekken in de ontwikkeling van de plannen. Na de zomer organiseert de projectgroep daarom een eerste informatieavond over de kustversterking. Als vertegenwoordiger van de pers wordt u natuurlijk uitgenodigd om als toehoorder bij deze informatieavond aanwezig te zijn.
Provincie:
Tag(s):