donderdag, 2. oktober 2008 - 14:02

Politie Drenthe houdt pet op bij rijk

Assen

Eind maart 2008 heeft de korpsbeheerder, Sicko Heldoorn, een aanvraag ingediend voor een extra rijksbijdrage, omdat de meerjarenbegroting van Politie Drenthe niet sluitend is. Vanwege de financiële situatie heeft het korps in 2007 al een extra rijksbijdrage ontvangen en is daarmee onder preventief toezicht gesteld.

Alvorens op de aanvraag te beslissen heeft de minister van BZK besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële situatie van het korps, alsmede naar de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Het streven is om het korps in 2012 weer financieel gezond te krijgen.

De financiële situatie van Politie Drenthe en de consequenties daarvan zijn al enige tijd onderwerp van overleg zowel binnen het Regionaal College in Drenthe als ook tussen het korps en het ministerie van BZK. De minister heeft Politie Drenthe van haar voornemen in kennis gesteld om naast het eerder toegekend bedrag van 8 miljoen een aanvullende rijksbijdrage toe te kennen. De besluitvorming over de voorwaarden en de hoogte van het bedrag zal op basis van de uitkomsten van het onderzoek nog dit jaar plaatsvinden. De korpsbeheerder vindt het vanzelfsprekend dat de minister de beslissing over de hoogte van de bijdrage mede baseert op uitkomsten van dit onderzoek.

Dit onderzoek moet uitwijzen wat precies de oorzaken zijn van de Drentse problematiek. Mogelijk is er een samenloop van factoren. Vanwege de grote verwachte uitstroom als gevolg van de vergrijzing in de komende jaren moet het korps namelijk studenten in opleiding nemen en dit betekent dubbele loonkosten. Daarnaast kende het korps sinds zijn vorming in 1994 een zwakke vermogenspositie en diende tegelijkertijd een vanuit Drents perspectief noodzakelijk huisvestingsprogramma te worden uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):