dinsdag, 1. januari 2008 - 11:28

Politie neemt signalen van niet integer gedrag serieus

Den Haag

Bij de 26 politiekorpsen zijn in 2006 113 politiemensen ontslagen vanwege integriteitschendingen. Daarnaast kregen 64 politiemensen voorwaardelijk ontslag en namen 42 politiemensen gedurende een onderzoek zelf ontslag. De cijfers blijken uit de registratie van de interne onderzoeken uitgevoerd door de 26 korpsen van de politie die dinsdag bekend zijn gemaakt.

In 2006 werden in totaal 1393 onderzoeken geregistreerd, waarbij 1495 politiemensen betrokken zijn. In 699 gevallen werd de verdenking weerlegd of niet aangetoond. In 180 gevallen was er sprake van een strafbaar feit en in 507 gevallen plichtsverzuim.

De Politieacademie heeft, in opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen, deze gegevens verzameld en verwerkt tot een landelijk overzicht van de interne onderzoeken. Deze landelijke gegevensverzameling is nu voor de derde achtereenvolgende keer uitgevoerd. De onderzoeken betreffen zowel disciplinair als strafrechtelijk onderzoek.

Het gaat niet alleen om onderzoeken naar gedrag van politiemensen in werktijd, maar ook om gedrag in privé-tijd. De delicten lopen uiteen van geweld, zedendelicten en vermogensdelicten, naar misbruik van positie, bevoegdheden en rechtpositionele zaken.

Gebruikt geweld onderzocht
Vooral onderzoeken naar de geweldstoepassing van politiemensen komen vaak voor. De oorzaak is gelegen in de strenge procedures die gelden voor geweldsgebruik en het feit dat dit altijd gemeld moet worden. In 65 procent van deze gevallen werd de verdenking weerlegd of niet aangetoond.

Onervaren agent meer risico
De onderzoeken worden uitgevoerd in de lijn en / of via bureaus interne onderzoeken (BIO's) in de korpsen of via de Rijksrecherche. Een BIO houdt zich, naast het uitvoeren van onderzoeken naar integriteitschendingen, ook bezig met preventieve aspecten binnen het integriteitbeleid. Uit de cijfers blijkt dat er een duidelijke relatie tussen werkervaring en integriteitincidenten is. Agenten met vijf tot tien dienstjaren, de periode na de opleiding, lopen meer risico's wat betreft integriteitschendingen.

De politie heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het op een onafhankelijke en professionele manier van innemen en afhandelen van klachten. Het credo "Als je niet kijkt, zie je niets" heeft duidelijk afgedaan bij de politie. De aanleiding voor de onderzoeken is voor ongeveer eenderde deel gelegen in een klacht of melding van burgers.

50% melding van collega
Ruim de helft van de incidenten wordt gemeld door collega's. Dit wordt als aanwijzing gezien dat politiemensen in toenemende mate bereid zijn om hun collega's aan te spreken op misstappen en normafwijkend gedrag. Het integriteitbeleid staat vanzelfsprekend hoog op de agenda bij de politiekorpsen. De politie is bij uitstek een organisatie waarvan verwacht mag worden dat de werknemers in en buiten diensttijd onkreukbaar zijn en zich als modelburger gedragen.

Klachten van Integriteitschendingen worden daarom altijd serieus onderzocht en waar nodig wordt disciplinair of strafrechtelijk opgetreden. Voor politiemensen die op onaanvaardbare wijze over de schreef gaan is geen plaats meer in de organisatie.

Nieuwe beroepscode politie
Op dit moment wordt in de korpsen een nieuwe beroepscode geïntroduceerd. De Beroepscode is geen opsomming van wat wel of niet mag, maar gaat uit van waarden die richtinggevend zijn voor het gedrag van de politiemensen. In de korpsen wordt gezamenlijk aan de hand van deze waarden allerlei voorkomende integriteitdilemma´s besproken.
Provincie:
Tag(s):