vrijdag, 31. oktober 2008 - 13:05

Positieve ontwikkelingen bij verbetering van jeugdinrichtingen

Den Haag

De invoering van verbetermaatregelen in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) leidt tot positieve ontwikkelingen. Drie JJI’s staan niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Jeugdzorg. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die staatssecretaris Albayrak van Justitie vrijdag 31 oktober aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

De staatssecretaris heeft in september 2007 een pakket maatregelen aangekondigd om de kwaliteit van de JJI’s te verbeteren. Voor het totale verbeteringsproces is de periode t/m 2011 uitgetrokken, maar op diverse onderdelen zijn nu reeds de eerste resultaten zichtbaar.

Een hertoets bij JJI Den Engh, JJI De Doggershoek en JJI Het JOC heeft ertoe geleid dat het verscherpt toezicht van de Inspectie Jeugdzorg bij deze inrichtingen is opgeheven. In het najaar spreekt de Inspectie Jeugdzorg ook de overige drie JJI’s die nog onder verscherpt toezicht staan.

Per 1 september jongstleden is het netwerkberaad gestart. Deze overlegstructuur tussen ketenpartners zorgt ervoor dat jongeren na het verlaten van een JJI passende nazorg krijgen. Het netwerkberaad zal in het voorjaar van 2009 volledig landelijk uitgerold zijn. In november gaat een landelijke wervingscampagne voor nieuw personeel van start.

Daarnaast wordt het opleidingsniveau van het zittende personeel verhoogd. Voor jeugdigen die door hun problematiek niet in een reguliere groep kunnen verblijven, is een tweetal speciale afdelingen geopend (Individuele Traject Begeleiding).

Er zijn inmiddels dertien interventies erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, waarvan tien interventies in de JJI’s kunnen worden toegepast. Ook wordt een certificeringschema ontwikkeld op basis waarvan de JJI’s gecertificeerd kunnen worden, zodat de kwaliteit zo goed mogelijk wordt gegarandeerd.

Staatssecretaris Albayrak stelt dat er “een belangrijke stap is gezet in de goede richting�. Wel waarschuwt zij dat de krapte op de arbeidsmarkt een knelpunt is.
Provincie:
Tag(s):