dinsdag, 17. juni 2008 - 11:26

Provinciale subsidie voor 6 projecten Budget Zorg

Provincie Fryslân kent een subsidie toe aan zes zorgprojecten waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend bij het Budget Zorg. Het totale subsidiebedrag voor deze zes projecten is € 488.885,-. Vijf projecten zijn afgewezen. De toekenningen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Provinciale Overleg- en Adviesplatform Zorg. In totaal was € 500.000,- beschikbaar.

De provincie heeft de volgende projectaanvragen gehonoreerd:

Signaleringsplan
Stichting Jeugdhulp Friesland wil een vraaggestuurde methode ontwikkelen voor de behandeling van jeugdige cliënten, gebaseerd op wetenschappelijk praktijkonderzoek. Daarmee moeten escalaties en crisissituaties tijdens de behandeling van jeugdige cliënten in alle vormen van zorg worden voorkomen. De subsidie bedraagt € 100.000,-.

Omkeer 2.0
Het project Omkeer 2.0 is een ambitieus plan voor innovatie in de zorg in de Leeuwarder wijk Bilgaard en in Trynwâlden. Thuiszorg Het Friese Land wil samen met de betrokken gemeenten, woningbouwcorporaties en andere partijen uit het zorg- en welzijnsveld onderzoeken welke infrastructuur, steunsystemen en gemeenschapsvormen nodig zijn om woonplezier, sociale samenhang en maatschappelijke participatie te versterken. Doel is daarmee de zorgvraag te beperken. Met het project is € 200.000,- gemoeid.

Polikliniek en ketenzorg voor Huntingtonpatiënten
Zorggroep Noorderbreedte wil een polikliniek oprichten voor patiënten met de ziekte van Huntington. Daarnaast wil zij ketenzorg voor deze groep patiënten realiseren, zodat een geïntegreerde aanpak voor zorg, behandeling en psychosociale begeleiding in de verschillende fases van de ziekte ontstaat. Voor het project wordt een subsidie toegekend van € 47.585,-.

Sterrengids
De digitale Sterrengids is een project van Foar Elkoar en Zorgbelang Fryslân, waarmee gemeenten uniforme, cliëntgerichte WMO-loketten kunnen opzetten. Doel ervan is de toegang tot voorzieningen van zorg, wonen en welzijn te verbeteren. Met de realisatie van een digitale kennisdatabank wordt de informatie digitaal beschikbaar. Hieraan is een bedrag van € 49.800,- toegekend. De Sterrengids is inmiddels online op www.sterrengids.org.

Assertive Community Treatment voor jongeren
De Assertive Community Treatment (ACT) is een methodiek voor volwassenen van wie een dubbele diagnose is gesteld. Het gaat veelal om patiënten die psychisch te verward en voor de psychiatrie te verslaafd zijn om adequate hulp te bieden. Verslavingszorg Noord Nederland wil de ACT-methodiek ombouwen naar een methodiek voor jongeren. Daarvoor wordt samengewerkt met de GGZ en Accare. De subsidie bedraagt € 37.500,-.

Structuurvisie toekomstbestendig wonen
Het project “Naar een geïntegreerde structuurvisie toekomstbestendig wonen� richt zich op een gezamenlijke visie op het terrein van eerstelijnszorg, zorg, welzijn en wonen in 15 regio’s in Fryslân. Dat moet resulteren in een wijkscan waarin door middel van kaarten vraag, aanbod, leefbaarheid en woningbouwontwikkeling wordt beschreven. Ros Friesland ontvangt hiervoor een subsidie van € 54.000,-.

Tweede tender Budget Zorg
Het Budget Zorg bestaat uit twee tenders. De volgende tender is in oktober. De projecten worden beoordeeld door het Platform Zorg, dat hun oordeel als advies voorlegt aan het college van Gedeputeerde Staten. Het Platform Zorg functioneert onafhankelijk en bestaat uit professionals op het gebied van zorg.
Provincie:
Tag(s):