dinsdag, 16. september 2008 - 15:41

Provincie en partners pakken geluidsoverlast aan

Maastricht

In Limburg zijn onder impuls van het samenwerkingsverband ‘Regiegroep Geluid’ afspraken gemaakt tussen de provincie Limburg, gemeenten en gezondheidsdiensten om de geluidsproblematiek in Limburg gezamenlijk aan te pakken. Deze aanpak, uitgewerkt in de beleidsvisie geluid, is vanuit het oogpunt van samenwerking uniek in Nederland. De ambitie voor het jaar 2012 is het keren van de trend van de toenemende geluidshinder.

De afgelopen jaren is geluidshinder namelijk toegenomen door vooral de groei van het verkeer en de toename van activiteit in het stedelijk gebied. Daarnaast speelt ook het afnemen van acceptatie van bepaalde soorten geluid een rol. De aanpak van de Regiegroep Geluid richt zich de komende jaren op het invullen van benoemde oplossingsrichtingen voor de belangrijke hinderbronnen en aandachtsgebieden:

- wegverkeerslawaai; 
- burenlawaai; 
- evenementenlawaai; 
- vliegtuiglawaai; 
- nachtelijk railverkeer; 
- stiltegebieden en stille gebieden.

De Regiegroep Geluid werkt nu de aanpak en het inrichten van een organisatie, die de facilitering van activiteiten voor haar rekening neemt, verder uit. Voor de financiering van deze facilitering wordt gebruik gemaakt van gelden uit het programma Bereikbaar en Duurzaam Limburg van de provincie Limburg. De Provincie, gemeenten en gezondheidsdiensten leveren personele inzet en deskundigheid.
Provincie:
Tag(s):